SÖZLEŞMELER HUKUKU

Sözleşmeler Hukuku içerisinde yer alan belirli kriterler süreci şekillendirmekle beraber bu süreç içerisinde dikkat etmeniz gereken noktalar da bulunmaktadır. Sözleşme en az iki tarafla yapılan bir hukuki sonuç meydana getirmeye yönelik olan ve irade açıklamalarından oluşan hukuki işlemdir. Sözleşme dahilinde taraflar alacaklı ve borçlu şeklinde nitelendirilmektedir. Gerçekleşen sözleşmeler muhakkak en az bir borçlu ve bir tane alacaklı bulunmaktadır. Borçlu ve alacaklı sayısı birden fazla da olabilmektedir. Karşılıklı iradelerin uyuşması durumunda sözleşme geçerlilik kazanmaktadır. Anayasada da sözleşmelerden bahsedilmiştir. Anayasanın 48 numaralı maddesinde çalışma ve sözleşme hürriyeti hususundan söz edilir. Her insan sözleşme ve çalışma hakkında sahip olmaktadır. Sözleşme hukuku da bu tarz konuları ele almaktadır.

İlgili sözleşmeye taraf olan bireyler istedikleri biçimde sözleşmeyi düzenleme özgürlüğü elde ederler. Fakat, kanunun emredici hükümlerine aykırı düzenleme getirilememektedir. Sözleşme özürlüğünün de sınırları bulunur. Kişilik haklarına, hukuk kurallarına ve ahlaka aykırı hususlar barındıran sözleşmeler geçersiz sayılmaktadır. Türk hukukunda sözleşme hukuk diye özel bir kanun yer almamaktadır. Sözleşme hukuku diye bir dal bulunmamasına karşın bütün hukuk dallarında sözleşmelerden bahsedilmiştir. Sözleşme hükümleri, yaptırımları ve sonuçları ile alakalı birçok farklı hüküm vardır. Bunlar farklı kanunlara yayılmış durumdadır. Özellikle TMK ve borçlar kanununda, iş kanununda, ticaret kanununda ve tüketici kanununda özel biçimde yer verilen çeşitli sözleşme türleri bulunmaktadır.

Sözleşme Hukuku Ne İşe Yarar?

Sözleşme hukuku ne işe yarar? Hakları savunmak ve hak talebinde bulunabilmek adına hukuka ve yasalara gereksinim vardır. Bu durum iş dünyasında olabileceği gibi günlük hayatımızda da karşımıza çıkmaktadır. Bireyler sözleşmeyle beraber kendilerine tanınan hak sahibi olmaktadır. Sözleşme hukuku, bireylere özür iradeleriyle hak tanıyan, hakkın sınırlarını belirleyen, hakları koruma altına alan ve o hakları koruyan, sözleşmeye aykırı davranış durumunda yasal yollara başvuru imkanı sunan bir hukuk alt dalı olmaktadır. İlgili sözleşmenin geçersiz olması, iptali, feshi, sözleşmedeki yaptırımların yerine getirilmemesi durumunda başvurulacak yollar, karşı taraftan istenecek haklar, tazminin söz konusu olabilen zararlar bu dalın alanında bulunmaktadır. Genel anlamda borçlar kanunun genel hükümleri sözleşmelerin kurulması, karşılıklı edimleri ifası ve sair hususlarda başvurulacak olan hükümleri içermektedir.

Yeni bir araba veya ev satın alırken, bankadan kredi çekme aşamasında, noterden vekalet alırken, herhangi bir vakfa bağış yaparken, miras paylaşımında, evlenirken ve boşanırken bile sözleşmelere gereksinim duyulmaktadır. Günümüzde en fazla kullanılan sözleşme türleri şunları kapsamaktadır:

 • Araç satım sözleşmesi
 • Takas sözleşmesi
 • Ön alım sözleşmesi
 • Bağışlama sözleşmesi
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
 • Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi
 • Vekalet sözleşmesi
 • Sigorta sözleşmesi
 • Taşıma sözleşmesi
 • Franchising sözleşmesi
 • Acentelik sözleşmesi
 • Dağıtım sözleşmesi
 • Ticari (mal) alım-satım Sözleşmesi
 • Miras taksim sözleşmesi
 • Hizmet sözleşmesi
 • İş sözleşmesi
 • Eser sözleşmesi
 • Kira sözleşmesi
 • Tüketici sözleşmesi
 • Adi ortaklık sözleşmesi
 • İpotek sözleşmesi
 • Karz sözleşmesi,
 • Rehin sözleşmesi
 • Garanti sözleşmesi
 • Factoring sözleşmesi
 • Gizlilik sözleşmesi
 • Evlat edinme sözleşmesi
 • Komisyon sözleşmesi
 • Kredi sözleşmesi
 • Kefalet sözleşmesi
 • Evlilik sözleşmesi
 • Pazarlamacılık sözleşmesi
 • Ödünç sözleşmesi
 • Geri alım sözleşmesi
 • Satış sözleşmesi

Bireyler arasındaki ilişki ve iletişim çeşitleri geliştikçe çağın ihtiyaçlarına uygun yeni, daha kompleks yapıda sözleşme biçimleri de ortaya çıkmaktadır.

Sözleşme Özgürlüğü

Bireyler, sözleşme yapmak ve yapmamak hususunda tam anlamı ile özgürdür. Buna sözleşme özgürlüğü ismi verilmektedir. Herkes istediği sözleşmeyi yapma konusunda özgür oldukları gibi aynı zamanda zorla hiçbir akde de taraf olamazlar. Sözleşmenin türünü belirlemekte de özgürdürler. Sözleşmenin hangi durumlarda sona ereceğini belirleme, yine tarafın zararlarını karşılama veya öngörülen cayma tazminatı veya cezai şart ve sair sonuca bağlı hüküm saklı kalmak üzere tek taraflı olacak son verme özgürlüğü bulunur. Bununla beraber sözleşme yapacağı bireyleri de seçme özgürlüğü vardır. Bu durum tek istisnası bulunmaktadır. Kamu hizmetinden yararlanmak isteyenler mecburi biçimde bazı kurumlarla sözleşme yapmaktadırlar.

Diğer yandan, yukarıda da açıklandığı gibi, sözleşmenin içeriğini belirlemede tam anlamı ile özgür olmazlar. Türk Borçlar Kanunu’nun altı numaralı maddesinde taraflar bir akdin içeriğini kanunda açıklanan sınırlar dahilinde özgür bir şekilde belirleyebilir açıklaması yer alır. TBK 27 numaralı maddede kanunun belirlediği sınırların ne olduğu açıklanmıştır. Buna göre kanunun emredici hükümlerine, kamu düzenine, ahlaka, birey haklarına aykırı ya da konusu olanaksız olan sözleşmeler kesin bir biçimde hükümsüz olmaktadır. Başka bir deyiş ile bu tarz sözleşmeler yapılamaz, yapılması durumunda ise geçersizdir.

Sözleşmelerin Hazırlanması

Sözleşmelerin hazırlanması da sözleşmeler hukuku bakımından önemli olan hususlar arasında yer alır. Bu hukuk alanında dikkat edilmesi lazım gelen bazı noktalar yer alır. İlk önce her iki taraf da ne istediğini açık bir biçimde sözleşmede anlatmalıdır. Aynı zamanda, sözleşmenin sonuçları öngörülür olmalıdır. Sözleşme taslağı hazırlanmalı ve bu ilgili taslak olabildiğince net ifadeler barındırmalıdır. Tarafların hak ve yükümlülükleri somut bir biçimde öngörülmeli, süreli olup olmadığı, yenilenme şekli ve koşulları, hangi durumlarda sona erdirileceği düzenlenmelidir. Bununla beraber feshin sonuçları detaylı bir biçimde düşünülmeli ve hükümler öngörülmelidir. Tarafların iradelerinde boşluk kalmayacak şekilde hükümler yer almalıdır. Sözleşme imzalanmadan evvel bütün hukuki sonuçları düşünmeli ve yükümlülükler iyi denetlenmelidir. Sözleşmenin ihlali halinde önemli yaptırımlar ile karşılaşılacağı unutulmamalıdır. Kanun hükümlerinin öngörmüş olduğu usule ve var ise emredici şekle uygun olmalıdır. Mesela noter önünde düzenlenme ya da tapu müdürlüğünde yapılma veya yazılı olmak, tanık huzurunda yapılma ve bunun gibi şekilde koşullarına bağlı kalınmalıdır.

Genel bir kural olarak sözleşmeler yazılı olmak zorunda değil ise bazı sözleşmeler için kanun belirli bir şekil ve prosedür koşulunu zorunlu tutar. Mesela, gayrimenkullerle alakalı satış sözleşmeleri resmi biçimde yapılmalıdır. İlgili gayrimenkulün yer aldığı tapu sicil müdürlüğünde müdürlük tarafından gerçekleştirilmelidir. Haricen gerçekleştirilen satışlar geçersiz olmaktadır. Motorlu taşıtların devri ile alakalı sözleşmeler yazılı biçimde noterce gerçekleştirilmelidir. Aksi durumda sözleşme geçersiz olmaktadır.

İyi bir sözleşme tarafların iradesinin başlangıçta hukuk ilişkisi kurulur iken detaylarıyla ortaya koymalı, feshi, süresi, sonuçları, sözleşmeye uyulmama, sonuçları gibi ihtimaller göz ardı edilmemelidir. Hukuki koruma yollarına başvuruda en etkili teknik, başlangıçta sözleşmenin iyi düzenlenmesini, ilgili tarafların iradesi hak ve sorumluluklarını boşluksuz ve doğru olarak öngörmesidir. İçeriği eksik bir sözleşme ya da şekil şartlarına uyulmadan yapılan bir sözleşme, ileride yargıya başvurma zorunda kalacak bireye iyi bir hukuki koruma sunmaz. Bundan dolayı da sözleşmenin hazırlanma aşaması büyük önem taşımaktadır.

Sözleşmeler Hukuku İlkeleri Nelerdir?

Sözleşmeler hukuku dahilinde dikkate alınması gereken bazı ilkeler bulunur. Sözleşme yapma özgürlüğü, sözleşmeme yapmama özgürlüğü, tarafların iradeleri, sözleşme serbestisi gibi ilkeler sözleşme hukuku ilkeleri arasında yer almaktadır.

Borçlar kanunu kapsamında da sözleşmelere yönelik biçimde çeşitli ilkeler bulunmaktadır. Aynı zamanda borçlar kanunu mevzuatında sözleşmeler kanununa yönelik olarak çeşitli ilkelerin düzenlenmiş olduğu mevzuatlar da bulunur. Bu sayede sözleşmeleri bağlayan ilkelerin sınırları da açıklanmış olur. Sözleşmeler hukuku çeşitli sınıflara ayrılmıştır. Bunlar: Factoring Sözleşmesi Sözleşmeler Hukuku, Evlilik Sözleşmesi, Satım Sözleşmesi, Kira Sözleşmesi, Arsa Payı Karşılığı Kat Yapımı Sözleşmesi, Devre Mülk Sözleşmesi, Şirket Sözleşmesi, Bağışlama Sözleşmesi, Ariyet Sözleşmesi, Hisse Devir Sözleşmesi ve Kefalet sözleşmesi şeklindedir.

Sözleşmeler Hukuku Ne İşe Yarar?

Sosyal yaşam ve iş dünyasında taraflar arasında pek çok farklı konuda sözleşme ismi altında anlaşmalar imzalanır. Bu sözleşmeler neticesinde taraflar sözleşme koşullarına bağlı olarak hak elde ederler. Zaman zaman taraflar arasından çeşitli anlaşmazlıklar ve sözleşme feshi gibi durumlar meydana gelir. Bu aşamada devreye giren ise sözleşme hukuku olur.

Sözleşmeler hukuku, tarafların imzalamış oldukları sözleşmelere bağlı kalmamaları ve herhangi bir tarafın haksızlığa uğraması sonucu birey haklarını korur. Taraflardan birisi yazılı bir belge olan sözleşmeyle haksızlığa uğradığı zaman sözleşme hukuku dahilinde mağduriyetini giderme hakkını elinde bulundurur. Bu da demek oluyor ki, sözleşmeler hukuku dahilinde tarafların haklarını koruyan ve haksızlığını önleyen hukuk alanıdır.

Sözleşme Uzmanı Ne İş Yapar?

Konuyla alakalı olarak sözleşme uzmanı ne iş yapar konusu da sıklıkla merak edilmektedir. Sözleşmeler hukuku dahilinde sözleşme uzmanı sık olarak kullanılan bir terim olmaktadır. Sözleşme uzmanı, isminden de anlaşılacağı üzere sözleşmeler hususunda uzman olan bireydir. Bireyler veya tüzel kişilikler aralarında sözleşme yapacakları zaman sözleşme uzmanından destek alırlar. Sözleşme uzmanı özellikle firmalar arasında gerçekleştirilecek olan sözleşmeleri hem hukuki bakımdan hem de firmaların stratejilerine uygunluğu bakımından da incelemektedir. Her iki tarafın da kendi çıkarları doğrultusunda sözleşmenin hazırlanmasını ve kontrolünün sağlanmasını mümkün kılmaktadır. Bundan dolayı özellikle firmalar arasından imzalanacak sözleşmelerde önemli görevler üstlenir.

Sözleşme Hukuku Avukatı Nedir?

Sözleşme hukuku avukatı bu süreçte size en iyi biçimde destek olacaktır. Sözleşme hukuku alanında profesyonel ve deneyimli avukatlar, sözleşme avukatı şeklinde de bilinir. Bu kişiler mevzuata hakim, düzeltme, yorumlama hususlarında uzmanlaşmış kişilerdir. Yukarıda da söz edildiği gibi birey istediği hususta sözleşme yapma özgürlüğüne sahip olmaktadır. İki taraf anlaşarak bir sözleşme hazırlayabilir ve bu sözleşmeyi imzalayabilir. Fakat konunun uzmanı olmadığınız için değinmeyi unuttuğunu veya ihmal ettiğiniz bir konu, yazmayı unuttuğunuz bir kelime veya cümle, ileriki günlerde problem yaşamanıza yol açabilir.

Herhangi bir problem yaşamamak ve kanun önünde sahip olduğunuz haklarınızı yanlış hazırlanmış bir sözleşme yüzünden kaybetmemek adına deneyimli ve profesyonel bir sözleşmeler hukuku avukatı ile iş birliği yapmanızda yarar var. Sözleşme avukatı sizin için yeni bir sözleşme hazırlayabilir ya da sizin hazırladığınız sözleşmeyi inceleyerek eklemeniz gereken ve çıkarmanız gereken maddeleri tespit edebilir ve size iyi bir danışmanlık yapabilir. Her iki durumda da tecrübeli bir sözleşme avukatı ile iş birliği yapmak işiniz ve geleceğiniz açısından önem arz eder.

Sözleşme Hukuku Avukatının Hazırlayabileceği Sözleşmeler Nelerdir?

Sözleşmeler üç biçimde yapılır: sözlü sözleşme, adi biçimde yazılı sözleşme ve resmi biçimde yapılan yazılı sözleşmeler. Hukuki problem yaşamamanız bakımından sözleşmenin muhakkak yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda tam olarak geçerli olması adına en iyi bir sözleşmeler hukuku avukatı ile çalışmaktır. Sözleşme hukuku avukatının hazırlayacağı sözleşme çeşitleri şunları kapsamaktadır:

 • Anlaşmalı boşanma, evlilik öncesi mal rejimi belirleme ve evlilik sözleşmeleri.
 • E- ticaret satış, marka ve patent süreli kullanım.
 • Ticari gizlilik ve ticari sırları koruma.
 • Vakıf ve dernek kurulum.
 • Şirket kuruluş.
 • Hastaneye kabul.
 • Sponsorluk, paket tur.
 • Uluslar arası dağıtım, istisna.
 • Mimarlık, telif hakkı, finansal kiralama, lisans.
 • Ortaklık, sigorta, tahkim, vekalet, yetki sözleşmeleri.
 • İpotek, kredi, miras taksim sözleşmeleri.
 • Hizmet sözleşmeleri.
 • Hissedarlık sözleşmeleri.
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri.
 • Garanti sözleşmeleri.
 • Devre mülk sözleşmeleri.
 • Danışmanlık sözleşmeleri.
 • Alım-satım, iş, eser, kefalet, acente, distribütörlük, abonelik sözleşmeleri.
 • Franchising sözleşmeleri.
 • İnşaat firmaları için gerekli sözleşmeler.
 • Mülkler için kira ve alt kira sözleşmeleri.

 

Agâh Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk olarak Sözleşmeler Hukuku kapsamında müvekkillerimizin haklarını savunmak, hangi haklara sahip olduğunu bildirmek ve müvekkillerimizin haklarını koruma altına almak temel hedefimizdir.

 

Müvekkillerimizin taraf olacağı sözleşmeler hazırlanırken ilgili tüm mevzuat araştırılmakta gelecekte yaşanabilecek ihtilafların önlemi sözleşme aşamasında alınmaktadır. Hazırlanana sözleşmelerin taraflar arasında mutabakatı sağlandıktan sonra imza altına alınıp, sözleşmeye aykırı davranışların yaşanmaması için sözleşmenin denetlenmesi adına Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti Sunulmaktadır.

 

Agâh Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk Tarafından Sözleşmeler Hukukuna İlişkin Verilen Hizmetler;

Alım-Satım Sözleşmeleri, Rehin Sözleşmeleri, Kira Sözleşmeleri

Eser Sözleşmeleri, Taşeronluk Sözleşmeleri, İnşaat Sözleşmeleri

Rekabet Sözleşmeleri, Gizlilik Sözleşmeleri vb. Sözleşmelerin Hazırlanması

Şirket ana sözleşmelerinin Hazırlanması, Değişikliklerin Yapılması ve Denetlenmesi

Taraflar Arasında İş Sözleşmeleri Hazırlanması ve Çıkacak İhtilafların Çözümü

Reklam Ajansları İle Müvekkiller Arasında Sözleşmeler Düzenlenmesi

Taraflarca Hazırlanmış Olan Sözleşmelerin İncelenmesi ve Gerekli Noktaların Düzeltilmesi Sözleşmelerde Yer Alan, Müvekkillerimiz Aleyhine Haksız Bir Sonuç Doğurabilecek Hususların Tespiti