Vergi Hukuku vergi yükümlülüklerini araştıran hukuk birimidir. Devlet ve vatandaşlar arasındaki vergi ilişkisi ve insanların vergi yükümlülükleri bu bölümde ele alınır. Bilindiği gibi vergi, vatandaşların en mühim vatandaşlık sorumlulukları arasında yer almaktadır. Kişi, almış olduğu hizmetler karşılığında vergi ödemek ile yükümlü olmaktadır. Yaptırımları ve usulsüzlükleri engellemek için de bu bölüm, vergi hukuku dahilinde geçerli olan yasalar ile çerçevelendirilmiştir.

Vergi hukuku alanı hem devletin vatandaş üzerindeki haklarını hem de vatandaşların haklarını ele alır. Vergi borcuyla birlikte bu hususlarda yapılacak olan çeşitli işlemler ve izlenecek adımlar da bu disipline göre belirlenmektedir.

Vergi Hukuku Nedir?

Vergi hukuku nedir açıklamak gerekir. Ülkeler, kamu hizmetlerini uygulamak için para ve mallara gereksinim duyar. Mali hukuk bu kaynakların nasıl ve ne şekilde elde edileceğini ve yasal aşamayı ifade etmektedir. Malik hukuk iki alt hukuk bölümünü içerir. Bunlar Gider ve Gelir Hukuku olmaktadır. Bu alanda vergiye ek olarak harç, resim ve şerefiye gibi devletin insanlardan elde etmiş olduğu bütün gelirler yer almaktadır.

Bununla beraber vergilere ilişkin bütün kuralları içerir. Vergi hukuku vergi mükellefi ve devlet arasında vergi ilişkisinden meydana gelen hak ve ödevleri ele almaktadır. Bu bağlamda ele alınan çeşitli konular şunları içermektedir:

 • Tahakkuk ve tahsil.
 • Vergilendirme işlemleri.
 • Vatandaşların vergi ödevleri.
 • Devletin vergilendirme yetki alanları.
 • Vergi yasalarının uygulanması.

Vergi borcunun ödenmesi, zamanaşımı oluşması, takas veya terkis gibi faktörler vergi borcunu sona erdirmektedir. Vergi alanında uyuşmazlıklar ve çözümlerin tümü de bu alanda ortaya çıkmaktadır.

Vergi Hukuku Ne Demektir?

Vergi, bir devletin vatandaşlarının hepsinin önemli sorumluluklar arasında yer almaktadır. İnsanlar direkt ve dolaylı olarak muhakkak vergi öderler. Özellikle de ticaret ile ilgilenenler için vergi daha da önemli olmaktadır. Bundan dolayı mevzuatın tam şekilde bilinmesi gerekmektedir.

Vatandaşlar ile devlet arasındaki vergi yükümlülükleri ile vergi ilişkilerini belirleyen alan vergi hukuku olmaktadır. Devlet vergi hukukuna dayanarak çıkarmış olduğu yasalar ile vergi toplamaktadır. Devletin toplamış olduğu vergilerin genel anlamda özellikleri şunlardır:

 • Devletin egemenlik güçlerini meydana getirir.
 • Vergiler karşılıksız olacak biçimde tahsil edilmektedir.
 • Devlet toplamış olduğu vergiler ile kamu harcamalarını karşılamaktadır.

Bu hukuk alanının kapsamı içinde vergi yükümlülüklerinin oluşması veya ortadan kalkması ile ödenecek olan vergilerin türleri gibi farklı konular bulunmaktadır.

Vergi Hukukunun Konuları Nelerdir?

Vergi hukuku konuları geniş kapsamlıdır. Konu bakımından vergi hukuku son derece geniş bir yelpazeye sahiptir. Konularından başlıcaları şunları kapsamaktadır:

 • Vergi yükümlülükleri.
 • Vergiyle çıkarılan yasaların uygulanma biçimleri.
 • Vergilendirme ile alakalı işlemler.
 • Vergilerin tahakkuk edilmesi ve tahsil seçenekleri.

Devlet insanlardan toplamış olduğu vergiler ile insanların gereksinimlerini karşılamaktadır. Bu yüzden de vatandaşlar ile devlet arasındaki vergi işlemleri zorunlu bir ilişki olarak karşımıza çıkmaktadır.

Vergi Hukuku Kaynakları Nelerdir?

Vergi hukuku kaynakları nedir? Bu hukuk alanının bağlayıcı ve bağlayıcı olmayan şeklinde iki kaynağı vardır. Bağlayıcı kaynaklar:

 • Hazine ve maliye bakanlığının tebliğleri.
 • Anayasa mahkemesinin vergiyle alakalı verdiği kararlar.
 • Yönetmelik ve tüzükler.
 • Cumhurbaşkanlığı kararnameleri.
 • Meclis tarafından onaylanmış vergi anlaşmaları.
 • Kanun ve anayasa.

Bağlayıcı olmayan kaynaklar şunları kapsamaktadır:

 • Bilimsel görüşler ile örf ve adetler.
 • Özelgeler, genelgeler ve sirküler.
 • Açıklayıcı özellikte olan genel tebliğler.
 • Yargı organlarının verdiği kararlar.

Vergi hukuku kaynakları genel anlamda yürütme, yasama, yargı ve diğer çeşitli kaynaklar şeklinde açıklanabilir.

Vergi Hukuku Kapsamı Nedir?

Vergi hukuku kapsamı merak edilmektedir. Devlet, vatandaşlarına ve kamu tüzel kişiliklere kamu hizmetleri sağlamak adına vatandaştan gelen vergileri kullanmaktadır. Kamu hizmetlerinde çeşitli giderlerin karşılanması maksadıyla kullanılan gelirler vergiler haricinde, harçlardan, vergi cezalarından, şerefiyeden ve paradan da elde edilir.

Vergi hukuku kapsamı ise bireyler ve devlet arasındaki vergi ilişkisidir. Bu hukuk alanı, devlet ve bireyler arasındaki vergi ilişkisi nedeni ile oluşan vergi ödevlerinin niteliği, hakları ve tahsilini düzenlemektedir. Verginin özellikleri aşağıdakileri kapsamaktadır:

 • Vergi, devletin egemenlik gücünü oluşturmaktadır.
 • Parasal bir edinim şeklinde devlete gitmektedir.
 • Vergiler karşılıksızdır.
 • Devlet harcamalarını karşılamak için tahsil edilmektedir.

Vergilerle alakalı meydana gelen usulsüzlükler, çekişmeler ve anlaşmazlıkların tümü bu alana girer. Vergi davaları sadece bu alanda tecrübeli ve profesyonel vergi avukatları tarafından kontrol edilmelidir. Bu disiplin kolu, son derece geniş alt hukuk dalları olan ve kapsamlı bir alan olduğundan ötürü hukuk büroları ile iş birliği yapmak ve dava aşamasını uzman bir avukat eşliğinde kontrol etmek en doğru seçenek olacaktır.

Vergi Hukukunu Unsurları ve İdari Davalar

Vergi hukuk, vergi yükümlülüklerini, vergi niteliklerini ve devletin mali aktivitelerini hukuki bakımdan inceleyen bir kamu hukuku alanıdır. İdare hukuku ise idarenin kuruluşuna, işlem ve eylemlerine uygulanan hukuki kurallar olmaktadır. İdari dava türleri genellikle iptal davası, idari sözleşmeden dolayı oluşan davalar ve tam yargı davası şeklinde üçe ayrılmaktadır.

Vergi yükümlülüğü ile idare işleri bilindiği gibi Anayasa ile hükme bağlanmış durumdadır. Amacı kamu faydasını sağlamak olan idarenin yaptığı işlemlerin veya vergi işlerinin hukuka aykırı olması durumunda yetkili mercilere başvuru gerçekleştirilerek davaların açılması gerekir.

İdari mercilerin kusurlu olabileceği hallerde, eylem ve idari işlemlerin iptali ve davaların takip edilmesi, idareye karşı tam yargı davası, vergi cezasının iptal edilmesi, kamu ihale kurumu karar iptali, idari sözleşmelerden meydana gelen uyuşmazlıkların çözümü hususlarında uzman avukatlarımız ile her daim yanınızda olmaktayız.

Vergi Hukukunun İlkeleri

Vergi hukukunda, vergide kanunilik, vergide eşitlik ve vergide adalet gibi çeşitli ilkelere uyulması gerekmektedir. Vergi hukuku ilkeleri şunları kapsamaktadır:

 • Verginin kamu giderlerini karşılamak için alınması.
 • Verginin eşitliğe ve genelliğe uygun şekilde alınması.
 • Verginin mali güce göre alınması.
 • Vergi yükünün dengeli ve adaletli dağılımı ilkesi.
 • Verginin yasal olması.

Vergi Hukukunun Alt Dalları

Vergi hukuku alt dalları nelerdir? Bu dallar özel ve genel olarak ikiye ayrılır. Genel vergi hukuku; uluslararası vergi hukuku, vergi ceza hukuku, vergi yargılama hukuku, vergi icra hukuku, vergi usul hukuku gibi alt dallara ayrılmaktadır. Bununla beraber özel vergi hukuku ise servet vergileri, harcama vergileri, gelir vergileri gibi alanlardan meydana gelmektedir.

İdare ve Vergi Hukuku Alanına Giren Davalar Nelerdir?

İdare ile tüzel ve gerçek bireyler arasındaki uyuşmazlıkları ele alınması ve çözüm yöntemlerinin oluşturulması için çeşitli hukuki konularda destek alınabilmektedir. Bu davalar şunlardır:

 • Kamu ihale davaları
 • Karayolları trafik davaları
 • Öğrenci ve memur davaları
 • Belediye cezalarına iptal davaları
 • Kentsel dönüşüm iptal davaları
 • Kamulaştırmayla alakalı davalar
 • İdari para cezası iptal ve itiraz davaları
 • İdari sözleşmelerden meydana gelen davalar
 • İptal ve tam yargı davaları
 • İdarenin sorumluluğuna ilişkin davalar

Vergi ve idari hukuk dahilinde her çeşit idari başvuru ve itirazların gerçekleştirilmesi hukuki çerçevede olmaktadır. Vergi davaları dışında uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması için de avukatlar destek olabilmektedir.

Kimler Vergi Ödemekle Yükümlüdür?

İkametgahı ülkemiz sınırları içinde olanlarla bir senelik bir süre içinde altı ay süresince ülkemizde ikamet etmiş bireyler, tam vergi mükellefi şeklinde isimlendirilmektedir. Söz konusu şartlara sahip olan ve yasal gelirleri olan kamu ve özel bireylerin vergi ödemeleri gerekmektedir.

Vergi Ödemesi Yapılmazsa Ne Olur?

Vergi hukukunda vergi mükellefi şeklinde açıklanan tüzel ve özel kişilerin kanunlar kapsamında vergi ödemesi gerekmektedir. Vergi mükelleflerinin kendilerine tahakkuk ettirilen düzeylerde belirlenen zamanlar içinde vergilerini ödeme yükümlülüğü var. Vergi mükellefleri ödemeleri gereken düzeylerde açıklanan zamanda ödemezler ise vergi dairesi tarafından resmi yazıyla uyarı almaktalar. Yapılan bildirim sonucunda da verilen süre içinde ödeme gerçekleşmez ise vergi miktarı yasal faizle beraber tahsil edilmektedir. Vergi borcundan ötürü hapis cezası verilmese de icra yolu ile vergi tahsilatı gerçekleştirilmektedir.

Vergi Avukatı Faaliyetleri

Vergi avukatları, müvekkillerine vergi avukatı hizmeti sunarlar. Faaliyetler genellikle şunları kapsamaktadır:

 • Vergisel aşama öncesinde olasılıklara göre uzlaşma komisyonu ya da vergi davasının değerlendirilerek yol haritasının oluşturulması.
 • Vergi dava dilekçelerinin ve eklerinin hazırlanarak vergi davasının açılması ve sürecin takibi.
 • Vergi uzlaşma komisyonu aşamasının düzenli bir şekilde takibi.
 • Vergisel aşamalarda idari birimlere, özelge, pişmanlık, düzeltme, şikayet, izaha katılma gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi.
 • Vergisel aşamada inceleme memurlarıyla direkt muhatap olup sürecin yakından takip edilmesi, gereken itirazları gerçekleştirme ve davaları açma.
 • Vergi Usul Kanunu düzenlemelerinde bulunan vergi suçlarında asliye ceza sanık müdafiliği yapma.
 • Diğer vergi süreçlerinde temel hak ihlali yaşanması durumunda AYM’ye bireyse başvuru gerçekleştirme.

Vergi Avukatı Ücreti 2023

Vergi avukatı ücreti, avukat ve müvekkil arasında serbest bir biçimde belirlenir. Ücrette anlaşırken bazı unsurlara dikkat edilir. Bu noktada baronun tavsiye niteliğindeki ücret tarifesi önem taşımaktadır. Uygulamada genellikle vergi avukatı ücreti baronun tarifesine göre belirlenmektedir. Fakat bu tarife avukat için bağlayıcı bir nitelik taşımamaktadır. Sadece yol gösterici niteliktedir. Bundan dolayı vergi uyuşmazlığı niteliği, yapılacak olan işlerin çokluğu, sürecin maddi karşılığı gibi çeşitli unsurlar da dikkate alınmaktadır. Böylece avukatlık ücreti belirlenmiş olacaktır.

En İyi Vergi Avukatı

En iyi vergi avukatı biçiminde avukatlar arasında yaygın bir kullanım mümkün olmamaktadır. Çünkü bu yakıştırma durumu TBB meslek etiğine aykırı olmaktadır. Bu genellikle halk arasında vergi davalarında profesyonel olmuş avukatlar için kullanılan bir tabirdir diyebiliriz. Hukuk büromuz, kurulduğu ilk günden bu yana vergi davalarında yoğun ve aktif bir biçimde çalışma sergilemektedir.

Vergi Avukatı Nasıl Çalışır?

Vergi avukatları, vergisel aşamada önemli ve son derece kritik görevler üstlenmektedir. Bunlar yalnızca basit bir vekalet ilişkisi olmamaktadır:

Vergi hukuku bireyin doğrudan temel anayasal haklarını konu edindiğinden dolayı bu hususta neredeyse her hafta yeni bir karar çıkmaktadır. Bu yeni kararlar daimî olarak uygulamadaki sorunları çözmeye yöneliktir. Fakat eski usule alışan vergi memurları, bu süreci gelişigüzel bir şekilde sürdürmektedir. Sonuç olarak vergi mükellefi uzlaşma yoluna gitmeyi kabul edip dava açmaz. Bu tarz bir durumun önüne geçecek birey ise vergi avukatı olmaktadır. Vergi avukatı inceleme aşamasında her noktada yer almaktadır. Gereken izahları ve yargı kararlarını öne sürmektedir. Müvekkilin yasal haklarını etkili bir şekilde savunmaktadır.

Vergi avukatı, süreç bitiminde uzlaşmaya mı gidilmesi gerektiği yoksa dava yolunun mu tercih edilmesi gerektiği hususunda müvekkili detaylıca bilgilendirmektedir. Ayrıca çeşitli olasılıkları izah etmektedir. Buna ek olarak riskleri de ortaya koymaktadır. Dava aşamasında ise avukatın rolü son derece büyük olmaktadır. Özellikle de danıştayın son zamanlardaki yeni kararları ışığında vergisel uygulamaların çoğu zaman dava yoluyla iptal edildiği bilinmektedir. Bu da genel olarak vergi memurlarının basit usul hatalarından ileri gelmektedir. Vergi avukatı ise bu tarz hataları yakalar ve davada ileri sürer.

 

AgâhHukuk Danışmanlık & Arabuluculuk Olarak Vergi Hukukuna İlişkin Verdiğimiz Hizmetler;

Vergi Hukuku Konularında Yazılı Mütalaa Verilmesi

Vergi Uzlaşmaları ve Sürekli Vergi Danışmanlığı Hizmeti

Vergi Hukuku İptal ve Tam Yargı Davaları Açılması ve Takip Edilmesi

Kaçakçılık ve Sahte Fatura Düzenleme veya Kullanma Suçlarından Doğan Ceza Davalarının Takibi

Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Diğer Tüm Vergi İhtilafları

Vergi Tarhına ve Vergi Cezasına İptal Davası Açılması ve Takibi

Takdir Komisyonu ve Tadilat Komisyonu Kararlarına İtiraz

Hesap Hataları ve Vergilendirme Hatalarının Düzeltilmesi

Kesinti Yoluyla Vergi Alınmasına İtiraz

Vergi Sebebiyle Gönderilen Ödeme Emrine İtiraz

Vergi Hukuku Kapsamında İhtiyati Hacze İtiraz