Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Cinsel Taciz, İstismar Suçu Nedir? | AGÂH Hukuk

Cinsel Taciz, İstismar Suçu Nedir? | AGÂH Hukuk 22.12.20

Cinsel taciz, kişinin vücut dokunulmazlığı ihlal edilmeden, cinsel yönden rahatsız edici söz ve davranışlardan ibarettir. Cinsel istismar ise kişinin bu cinsel eylem ve davranışlara rızası dışında maruz kalması ve hedef olmasıdır.

En gelişmiş toplumdan en geri kalmış toplumlara kadar, insan ilişkilerinin yoğun olduğu her bölgede cinsel tacize ve cinsel istismara uğrayan birileri muhakkak vardır. Cinsel tacizin, istismarın dünyada ve Türkiye’de yansımaları farklı olduğu gibi ülkemizde Marmara bölgesinde, iç Anadolu bölgesinde, doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerinde de farklı yansımaları olabiliyor. Şöyle ki; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana gibi gelişmiş metropol şehirlerde cinsel taciz ve cinsel istismarın daha çok toplu alanlarda, fabrikalarda veya işyerlerinde olduğu görülürken, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Mardin, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır veya Kahramanmaraş gibi ataerkil toplumların bulunduğu şehirlerde ise aile içi akrabalık bağlarından kaynaklanan bir cinsel taciz, istismar söz konusu olabilmektedir.

Cinsel Taciz Suçu Nedir?

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 105. Maddesi cinsel taciz suçunu, cezasını, ağırlaştırıcı sebeplerini açıkça düzenlemiştir. Buna göre;

Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi cinsel taciz suçunu işlemiş olur. Cinsel taciz suçu şikayete tabidir. Kişinin cezalandırılması için mağdurun şikayeti gerekmektedir. Cinsel tacize uğrayan kişinin, faili şikayet etmesi üzerine, kişi; üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına çarptırılır.

Cinsel Taciz Suçunun Ağırlaştırıcı Sebepleri Nelerdir?

 • Fiilin çocuğa karşı işlenmesi, cinsel taciz suçunda ağırlaştırıcı sebeptir. Böyle bir durumda fail hakkında altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
 • Ayrıca cinsel taciz suçunun; kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi halinde;
 • Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenmesi halinde;
 • Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi;
 • Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle veya teşhir suretiyle, işlenmesi hâlinde kişiye verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Kimler Cinsel Tacize Uğrar

Bugün gelinen noktada cinsel tacize, her cinsiyetten, farklı sosyal sınıfa ve farklı meslek gruplarına dahil olan herkes cinsel tacize uğrayabilmektedir. Ancak ülkemizde en çok cinsel tacize maruz kalanların kadınlar ve çocuklar olduğu herkes tarafından bilinmektedir.

Cinsel İstismar Nedir?

Genç, yaşlı, çocuk, veya kadın, erkek; her yaşta, her an ve her ortamda cinsel istismara maruz kalabilir. Cinsel istismar suçu mağdura karşı, sözle, davranışla, hareketlerle, dokunmayla, bakışlarla veya bazen mimiklerle dahi işlenebilir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, çocuklara ilişkin cinsel istismar suçunu özel olarak düzenlemiştir. Kanunun içeriğine göre;

Çocukların Cinsel İstismarı deyiminden; on beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış; diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar, anlaşılır.

Kimler Cinsel İstismara Maruz Kalır?

Cinsel istismarın mağduru herkes olabilir. Günümüzde mahkemelerde karşılaşılan somut olaylarda, yaş farkı, sınıf, meslek, cinsiyet farkı gözetilmeksizin herkes cinsel istismara uğrayabiliyor. Yapılan kanuni düzenlemelerle  her ne kadar da olsa bu durum önlenmeye çalışılsa da, cezaların caydırıcılığı bu konuda yetersiz kaldığı için, cinsel istismar suçunu işleyenlerin ardı arkası kesilmemektedir.

Cinsel Taciz Suçu Kapsamı Hangi Kanunda Bulunur?

Ceza hukuku alanında, ceza davası ve ağır ceza davaları kapsamında olan cinsel taciz suçu genel düzenlemeleri ile Türk Ceza Kanununda yer almaktadır. aynı zamanda üst norm niteliğinde olan T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesindeki düzenlemeler, Yargıtay Genel Kurulunun İçtihat Kararları, bu tür davalar bakımın önemli argümanlardır.

5237 Sayılı TCK’ya Göre, Cinsel Taciz;

Madde 105- (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Suçun;

 1. a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
 2. b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
 3. c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
 4. d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
 5. e) Teşhir suretiyle, işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

 

Cinsel Taciz Suçuna Neler Girer

Cinsel taciz kişide cinsel duyguları uyandıran veya cinsel dürtüleri rahatsız eden tüm davranışlar olarak değerlendirilebilir. Bu davranış bazen sözle, bazen hareketle, bazen mimiklerle, bazen de bakışlarla gerçekleşebilir. Mağdurun, fail tarafından rahatsız edilmesi bu suçun maddi anlamda gerçekleşmesi için yeterli olacaktır.

Cinsel Tacize Giren Davranışlar Nelerdir?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi mağduru cinsel istismara maruz bırakan her davranış cinsel taciz kapsamındadır.

Mağdura sürekli olarak ‘’ evlenelim mi? ‘’, ‘’ arkadaş olalım mı?’’, ‘’ sevişelim mi? ‘’ ‘’ seni tatmin etmek isterim ‘’ nelerin var bakalım mı? Gibi cinsel hareketlere meyilli sözler, veya cinsel duyguları uyaracak şekilde öpücük atmak, el hareketleri yapmak, cinsel organını göstermek veya mağdurenin cinsel bölgelerine dokunmak cinsel tacize giren davranışlar olarak nitelendirilebilir.

Cinsel Tacizin Nitelikli Halleri

Cinsel taciz suçuna ilişkin TCK’daki kanuni düzenlemede cinsel tacizin nitelikli halleri, yani suç fiilinin ağırlaştırıcı sebepleri de düzenlenmiştir. Buna göre;

Cinsel tacizin nitelikli halleri; Mağdurun çocuk olması; kişinin bu suçu kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlemesi; cinsel taciz suçunun vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenmesi; aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlemek; posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi veya cinsel tacizin teşhir suretiyle gerçekleştirilmesidir.

Cinsel taciz ispatı nedir?

Her suç olgusunda olduğu gibi cinsel taciz suçunda da eylemin ve fiilin ispatlanması gerekmektedir. Bu ispat, görgü tanığı, olay tanığı, kamere kayıtları, ses veya görüntü videoları yaşanan olayın ispatı için delil olarak kullanılabilir.

Peki, somut bir delil ile ispatın mümkün olmadığı durumlarda ne yapılabilir? Bu gibi durumlarda Yargıtay’ın yerleşmiş içtihadı ve belirlemiş olduğu belli başlı kriterleri vardır. Buna göre, mağdur ile failin tanışıp tanışmadığı, akrabalık bağı, aralarındaki daha önceye dayalı husumet, olay örgüsü, olayın hayatın olağan akışına uygun olması, mağdurun olay gününden itibaren samimi ve tutarlı beyanları ispat koşulunun sağlanması için yeterli görülmüştür.

Cinsel tacize hangi mahkeme bakar?

Adli yargı alanındaki mahkemelerde görülecek olan cinsel taciz suçunda, görevli mahkeme asliye ceza mahkemeleridir. Suçun işlendiği yere göre, Şanlıurfa Asliye Ceza Mahkemeleri, Ankara Ceza Mahkemeleri, İstanbul Ceza Mahkemeleri, Gaziantep, Diyarbakır …. görevlidir.

Cinsel tacizin cezası kaç yıl

Ceza hukukunun temel ilkelerinden olan kanunilik ilkesi ve belirlilik ilkesi gereğince, cinsel taciz suçunun işlenmesi halinde, faile verilecek ceza önceden belirlenmiştir. Buna göre cinsel taciz suçunun basit halde işlenmesi durumunda faile; üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adlî para cezası verilir. Cinsel taciz suçunun nitelikli halinde ise, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Cinsel taciz ve istismar hangi hukuk dalında incelenir? 

Türk Ceza Kanunu kapsamında düzenlenen cinsel taciz suçu, ceza hukuk dalı alanındadır. Kamu hukukuna dahil olan ceza hukuku, cinsel taciz ve istismarın, maddi ve manevi unsurlarının belirlenmesi ve bu suçla ilgili tanımlamayı, şekli unsurlarını, yaptırım türünü, seçimlik hareketlerini ve ağırlaştırıcı sebeplerini inceler. Bu sebeple cinsel taciz ve istismar, ceza hukuku dalında incelenir.

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

  whatsapp
  ara