Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Dolandırıcılık Suçu | AGÂH Hukuk | CEZA HUKUKU

Dolandırıcılık Suçu | AGÂH Hukuk | CEZA HUKUKU 04.11.19

Ceza hukukuna ilişkin ele aldığımız bu makalemizde sizler için kısa ve özet bilgilerle, Dolandırıcılık, Dolandırıcılık Suçu, Türk Ceza Kanununa Göre Dolandırıcılık Suçu, Dolandırıcılık Suçunun Cezası, Nitelikli Dolandırıcılık, Dolandırıcılık Suçunda Daha Az Cezayı Gerektiren Haller gibi konulara değineceğiz.

Türk Ceza Kanununa Göre Dolandırıcılık Suçu

Türk ceza kanununa göre dolandırıcılık suçu 5237 Sayılı Kanununun 157. – 158. – 159. maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun diziliş sistematiğine göre, dolandırıcılık suçu Onuncu Bölümde düzenlenen ”Malvarlığına Karşı Suçlar” kısmında düzenlenmiştir. Malvarlığına karşı suçlar kısmında Dolandırıcılık suçunun yanı sıra;

TCK Madde 141 Hırsızlık

TCK Madde 142 Nitelikli Hırsızlık

TCK Madde 148 Yağma

TCK Madde 149 Nitelikli Yağma

TCK Madde 151 Mala Zarar Verme

TCK Madde 152 Mala Zarar Vermenin Nitelikli Halleri

TCK Madde 153 İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme

TCK Madde 154 Hakkı Olmayan Yere Tecavüz

TCK Madde 155 Güveni Kötüye Kullanma

TCK Madde 156 Bedelsiz Senedi Kullanma

TCK Madde 160 Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf

TCK Madde 161 Hileli İflas

TCK Madde 162 Taksirli İflas

TCK Madde 163 Karşılıksız Yararlanma

TCK Madde 164 Şirket veya Kooperatifler Hakkında Yanlış Bilgi

TCK Madde 165 Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi

TCK Madde 166 Bilgi Vermeme

 

DOLANDIRICILIK

Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp,
Onun veya başkasının zararına olarak,
Kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişi dolandırıcılık suçunu işlemiş sayılır.

DOLANDIRICILIK SUÇUNUN CEZASI

Türk ceza kanununa göre basit dolandırıcılık suçunun cezası bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasıdır.

NİTELİKLİ DOLANDIRICI

Dolandırıcılık suçunun nitelikli dolandırıcı hali;

 • a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,
 • b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,
 • c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,
 • d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,
 • e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,
 • f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,
 • g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
 • h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,
 • i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,
 • j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,
 • k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,
 • l) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle,

İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hallerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan,adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürülebileceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılır.

Daha Az Cezayı Gerektiren Hal

Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi halinde, şikayet üzerine, altı aydan
bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

Dolandırıcılık suçunun takibi şikayete bağlı değildir. Dolandırıcılık suçunun işlendiği, herhangi bir şekilde savcılık tarafından öğrenildiğinde, suçun işlendiği yer cumhuriyet başsavcılığınca resen soruşturma başlatılır. Dolandırıcılık suçunun en basit bir şekilde işlenmesi halinde dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Dolayısıyla dolandırıcılık suçu her ne kadar şikayete tabi değilse de, 8 yıllık dava zamanaşımı süresine tabidir.

Türk Ceza Kanununda Düzenlenen Dolandırıcılık ve Diğer Suçlarla İlgili Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

whatsapp
ara