Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

İcra Takibi Avukatı Şanlıurfa | AGÂH Hukuk | İCRA ve İFLAS HUKUKU

İcra Takibi Avukatı Şanlıurfa | AGÂH Hukuk | İCRA ve İFLAS HUKUKU 18.02.20

Kişilerin alacaklarını devlet eliyle tahsil etmesi icra takibi vasıtasıyla olur. Hukuk düzenimizde ilhakı hak yasağı söz konusudur. Bireylerin bir biri ile olan alacaklara ilişkin uyuşmazlıkların çözüm yeri mahkemelerdir. Her ilde ve nüfus oranına göre ilçede, icra dairesi müdürlüğü ve onun bağlı olduğu icra hukuk mahkemesi vardır. İcra dairesinin ve icra mahkemelerinin işleyişi 2004 sayılı icra ve iflas kanunu çerçevesindedir. Bu makalemizde ele alacağımız icra takibi avukatı Şanlıurfa, icra hukuku kapsamında faaliyet gösteren avukatlık ve hukuk danışmanlık işlemlerine yöneliktir. Aynı zamanda, icra takibi çeşitleri, icra takibine itiraz, icra takibi itiraz dilekçesi ve icra takibinin iptali gibi konularda ele alınacaktır.

İcra Hukuku Kapsamında İcra Takibi Çeşitleri

Kendi içinde bir çok icra takip yolunu ve icra takibi çeşidini barındıran icra hukuku özel bir bilgi birikimi ve tecrübeyi zorunlu kılmaktadır. Çünkü başlatılacak olan her türlü icra takibinde prosedür ve usul aynı değildir. İcra hukuku kapsamında icra takibi çeşitleri başlık olarak sayılacak olursa, bunlar;

 • Genel Haciz Yoluyla İlamsız İcra Takibi
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi
 • Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takibi
 • İflas Yolu ile Adi Takip
 • Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Takibi
 • Adi Kira ve Hasılat Kirası Tahliye Takibi
 • Genel Haciz Yoluyla İlamlı İcra Takibi
 • Taşınır Teslimi veya Taşınmaz Tahliyesi ve Teslimi
 • Para Borcuna veya Teminat Tahliyesi ve Teslimi
 • Para Borcuna veya Teminat Verilmesine İlişkin İcra Takibi

İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?

İcra dairesi müdürlüğü tarafından gönderilen icra ödeme emrini tebliğ alan borçlu, süresi içinde icra takibine itiraz edebilir. Başlatılan takip yoluna göre itiraz süresi farklılık göstermektedir. Buna göre genel haciz yoluyla başlatılan ilamsız icra takibine 7 gün içinde itiraz edilebilir. İlamsız icra takibine, icra dairesi nezdinde itiraz edilir. Süresi içinde yapılan itiraz, icra takibini durdurur.

İcra ödeme emri belgesi tebliğ edilmiş ve süresi içinde gönderilen ödeme emrine mücbir sebep ve elde olmayan sebeplerle itiraz edilememiş ise borçlu gecikmiş itirazda bulunabilir. İİK madde 65’e göre borçlu, süresinde itiraz etmesine engel olan sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren 3 gün içinde gecikmiş itirazda bulunabilir. Geçikmiş itiraz hukuki prosedür olarak farklı olduğu için itirazın, icra takibi avukatı Şanlıurfa tarafından yapılması borçlu lehine olacaktır.

İcra Takibi İtiraz Dilekçesi Örneği 2020

                                                          ŞANLIURFA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO :

BORCA İTİRAZ EDEN
ADI – SOYADI – T.C. NO :
ADRES – TELEFON :

VEKİLİ : Av. Ahmet YILDIZ

TAKİP ALACAKLISI : 

VEKİLİ : Av. Nida KUTTAŞ

KONU : Müvekkil Tarafına Gönderilen İlamsız Takiplerde İcra Ödeme Emrine İtirazlarımızdan İbarettir.

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda Esas Numarası Yazılı Dosyadan Müvekkil Tarafına Genel Haciz Yolu İle Takip Yapılmış ve Müvekkil Tarafına İlamsız Takiplerde Ödeme Emri Gönderilmiştir.

 • 1.
 • 2.
 • 3.

Yukarıda Sıralanan Gerekçelerle Müvekkil Tarafına Gönderilen Ödeme Emrine Vekaleten İtiraz Ediyoruz.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda Arz ve İzah Edilen Nedenler ve İcra Müdürlüğünüzün Re’sen Yapacağı Araştırmalar Neticesinde, İcra Takibine, Ödeme Emrine, Faize, Faiz Oranına, Borca ve Tüm Ferilerine, İcra Dairesinin Yetkisine İtiraz Etmiş Olduğumuzdan Bahisle, Açılan İcra Takibinin Durdurulmasına Karar Verilmesini Vekaleten Saygılarımla Arz ve Talep Ederiz. 18.02.2020

Ödeme Emrine İtiraz Eden Vekili
Av. Ahmet YILDIZ

İcra Takibinin İptali Hangi Mahkemeden İstenir?

İcra hukuku alanında 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununa uygun bir şekilde başlatılmayan icra takiplerinin iptali için itirazın iptali ve itirazın kaldırılması söz konusudur. İtirazın kaldırılması için icra dairesinin bağlı bulunduğu icra hukuk mahkemesine dava açılabilir. İtirazın iptali ise genel mahkemelerde görülmektedir. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın türüne göre yetkili ve görevli mahkemede açılır. Örneğin, taraflar tacir ise, yapılan iş ticari nitelikte ise başlatılan icra takibinin iptalinde yetkili ve görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesidir.

İcra Takibi Avukatsız Yapılır mı?

Alacağa ilişkin takiplerde başlatılacak İcra takibi hazırlanırken prosedüre uygun bir şekilde ve eksiksiz hazırlanmalıdır. İcra hukuku kendi içinde çeşitli icra takibi yollarına barındırmaktadır. Her icra takibi yolu için ayrı bir icra ödeme emri, ayrı bir takip türü, ayrı bir faiz oranı belirlenmektedir. İcra hukuku alanında uzman olmayan taraflarca hazırlanan icra takipleri alacaklı için telafi edilemez maddi kayıpların yanı sıra zaman kaybına sebep olabilmektedir. Bu sebeple alacak takiplerinin Şanlıurfa İcra Avukatı aracılığıyla yapılması hak kayıplarının oluşmasını önlemektedir.

İcra Takibi Avukatlık Ücreti 2020

Avukatlık meslek kuralları gereği Avukatlık Asğari Ücret Tarfisi altında iş takibi yapmak yasaktır. Avukatlık asgari ücret tarifesi her yılın başında Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanmaktadır. İcra hukukuna ilişkin alacak takiplerinde avukatlık ücreti olarak yüzdelik oran belirlenmiştir. Buna göre icra takibi avukatlık ücreti olarak, alacak miktarı üzerinden %12 ile %15 arasında değişen bir yüzdelik talep edilmektedir.

İcra Takip Avukatı

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Avukatlık Olarak, İcra Hukuku Alanında Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık Hizmeti Verilmektedir. İcra ve İflas Hukuku Kapsamında İcra Davası ve İcra Takip Avukatı Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Avukatlık

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

  whatsapp
  ara