Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

İş Hukukunda İş Sözleşmesi ve İş Davaları | AGÂH Hukuk

İş Hukukunda İş Sözleşmesi ve İş Davaları | AGÂH Hukuk 12.04.19

İş Hukuku

İşçi – işveren ilişkisini, işçilik alacaklarını, işçinin ücretini, işçilerin çalışma şartlarını, grev lokavt ve sendikal faaliyetleri inceleyen hukuk dalıdır. İş hukukuna ilişkin düzenlemeler özellikle sanayi devrimi sonrası işlerlik kazanmıştır. Sanayinin gelişmesi iş gücüne ihtiyacı arttırmıştır. İş gücüne ihtiyaç beraberinde işçi ve işverene bağlı iş davalarını iş uyuşmazlıklarını ortaya çıkarmıştır.

Bireysel İş Hukuku

İşçi ve işveren arasında bireysel anlamda kurulan karşılıklı iş ilişkisini ifade eden iş hukukunun genel olarak alt iki kategorisinden biridir.

Toplu İş Hukuku

İş gücüne ihtiyaçtan kaynaklı olarak toplu iş sözleşmeleri, buna bağlı olarak sendikalaşma hareketleri ve bunlarla ilgili uyuşmazlıklar ve bu uyuşmazlıkların çözüm yolları bu alanın konusuna dahildir.

İş Hukukunda Temel Mevzuat; 4857 Sayılı İş Kanunu

İş hukukunun temel kaynağı anayasasıdır. İş hukukunda temel mevzuatımız ise 4857 sayılı iş kanunu

4857 Sayılı iş kanunundaki düzenlemelerde de yargıtay uygulamalarında da işçinin korunması önceliklidir.

Sadece işçi lehine değiştirilebilecek nispi emredici düzenlemeler içerir.

Düzenlemelerde Karşılaşılacak herhangi bir tereddütte işçi lehine yorum ilkesi geçerlidir.

Hizmet sözleşmesinde işveren ile işçinin karşılıklı edimlerinin genel çerçevesini çizer.

Sendikal düzenlemelerle işçinin yönetime katılması sağlanır.

İş hukuku özel hukuka ait kriterleri barındırırken, karşılıklı ilişkilerde yasa koyucunun müdahalesinden dolayı karma hukuk özelliği taşır.

İş Sözleşmesi

4857 sayılı İş Kanununa göre; iş ilişkisine dayanan ve tarafların ortak iradeleri sonucu ortaya çıkan hukuki işlem “iş sözleşmesi” olarak adlandırılmaktadır.

İş Sözleşmesinin Unsurları

Hizmet unsuru

Ücret unsuru

Bağımlılık unsuru

İş Hukukunda Ücret

Ücret;bir kimseye bir iş karşılığında işveren veye üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para olarak ödenen tutardır. İş Kanunu ücretin tanımında üç hususa dikkat çekmiştir. Bunlar;

Ücretin bir iş karşılığında ödenmesi

İşveren ya da üçüncü kişiler tarafından ödenmesi

Para olarak ödenmesidir.

İşçiye ödenecek ücretin belirlenmesi iş sözleşmesinin yapıldığı sırada taraflarca kararlaştırılır. Ama bu miktar asgari ücretin altına inemez.

İş Sözleşmenin Sona Ermesi

Öncelikle taraflar serbest iradeleriyle yaptıkları sözleşmeyi kendi istek ve iradeleriyle sona erdirebilirler. Bunun dışında; Sözleşmenin hükümsüzlüğü, Ölüm, Tarafların Uzlaşması sözleşmenin diğer sona erme nedenlerini oluşturmaktadır.

Taraflar Arasındaki Sözleşme İlişkisinin Sona Ermesiyle İşverenin Bazı Yükümlülükleri

İşveren tarafından bu yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle hizmet ilişkisi kesin olarak sona ermektedir. Bu yükümlülükler “kıdem tazminat”ını ödemek ve “çalışma belgesi” vermektir.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk
Avukat Nida KUTTAŞ – Avukat Ahmet YILDIZ

[kkstarratings]

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara