Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Memuriyete Atanmada HAGB Kararı Hükmünün Hukuki Sonuçları

Memuriyete Atanmada HAGB Kararı Hükmünün Hukuki Sonuçları 30.10.18

İdare Hukuku kapsamında Kamu Hukuku alanında sizler için kaleme aldığımız bu makalemizde memuriyete atanmada HAGB kararı hükmünün hukuki sonuçları ile bunun dayanak gösterilerek atama yapılmamasına ilişkin danıştayın emsal nitelikteki kararını ele alacağız.

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Atanmasında HAGB Kararı Nedeniyle Kurulan Hükmün Hukuki Sonuçları

Kasten Yaralama Suçundan Dolayı Verilen ( HAGB ) Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasının Atanmaya İlişkin Hiçbir Sonuç Doğurmayacağı

Memuriyete Atamada İşlenen Fiilin Gizlilik Dereceli Birimlerde Çalıştırılmaya Engel Olmamasının Yeterli Olması

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının Atama Yapılmamasına Dayanak Olması

Memuriyete Atanmada HAGB Kararı Hükmünün Hukuki Sonuçları

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY 12. DAİRENİN KONUYA İLİŞKİN KARARI

İstemin Özeti :

Vergi Müfettiş Yardımcılığı yazılı ve sözlü sınavına girerek başarılı olan davacının, Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 15.maddesi uyarınca atamasının yapılmamasına ilişkin 19/09/2014 tarihli ve 23056 sayılı Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılan davada;

Davacının atamasının yapılmamasının dayanağı olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen kasten yaralama suçunun gösterildiği, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı nedeniyle kurulan hükmün davacı hakkında hiç bir hukuki sonuç doğurmayacağı anılan mevzuat uyarınca açık olduğundan ve davacının işlemiş olduğu fiilin gizlilik dereceli birimlerde çalıştırılmasına engel olacak nitelikte olmadığı anlaşıldığından davacının atamasının yapılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda Ankara 11. İdare Mahkemesince verilen kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti :

İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi :

İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

Karar :

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozula bilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanun’unun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür.

İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 07/06/2018 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

AGÂH Hukuk ve Danışmanlık

Paylaşmak Güzeldir.
  • 4
    Shares


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara