Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Memurun Atanma Talebine Kendi Çalıştığı Kurumun Muvafakati | AGÂH Hukuk

Memurun Atanma Talebine Kendi Çalıştığı Kurumun Muvafakati | AGÂH Hukuk 28.10.18

# Başka Kuruma Atanma Talebine Kendi Çalıştığı Kurumunun Muvafakat Vermemesi

# Muvafakat Konusunda İdareye Tanınan Takdir Yetkisi

# İdarenin Takdir Yetkisini Kamu Yararının Gerekleri Doğrultusunda Kullanması

# İdarenin Muvafakat Talebinin Reddine Karşı İdari İşlemin İptali İstemi

# Toplumun Temeli Olan Ailenin Korunması İçin İdareye Yüklenen Anayasal Yükümlülükler

# Eş Durumu Sebebiyle Başka Kurumdaki Münhal Bulunan Bir Kadroya Atanma Talebi

 

T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 5.DAİRESİNİN KONUYA İLİŞKİN EMSAL KARARI

ÖZET:

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ermenek Yurt Müdürlüğünde Yurt Yönetim Memuru olarak görev yapan davacının, Hatay Belediyesi bünyesinde münhal bulunan bir kadroya atanabilmesi için Hatay Büyükşehir Belediyesinden muvafakat talebinin cevap verilmemek suretiyle reddine dair davalı idare işleminin iptali istemiyle işbu dava açılmıştır.

 

Davacının eşinin Hatay’da özel bir dershanede öğretmen olarak görev yaptığı, toplumun temeli olan ailenin korunması, huzur ve refahı için gerekli tedbirlerin alınmasının tüm kurumlar için Anayasal bir yükümlülük olduğu ve bu yükümlülüğü yerine getirmede tanınmış herhangi bir istisnanın da Anayasa’da yer almadığı, 657 Sayılı Kanun’un 74. maddesinde, memurların bir kurumdan diğerine atanmalarında muvafakat şartı getirilerek idareye takdir yetkisi tanındığı ve takdir yetkisinin, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda kullanılması gerektiği, Anayasanın 41. maddesi gereği davacının aile birliğinin sağlanması gerektiğinden, personel ihtiyacı gerekçe gösterilerek davacıya muvafakat verilmemesine dair davaya konu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle davaya konu işlemin iptali yolunda Konya 2. İdare Mahkemesince verilen kararın 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

 

KARAR:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozula bilmeleri 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Konya 2. İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.

Paylaşmak Güzeldir.
  • 6
    Shares


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara