Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Sahte Fatura Kullanma

Sahte Fatura Kullanma 28.10.18

# Sahte Fatura Organizasyonu

İçerik Tablosu

 # Sahte Fatura Kullanan Şirketler

# Fatura Komisyonculuğu Yapan Mükellefler

 # Kesilen Sahte Faturalara İlişkin Cezalı Tarhiyat

 # Sahte Faturayı İyi niyetli Kullanan Mükelleflerin Sorumluluğu

 # Kullanılan Sahte Faturaların Gerçek Alım Satım Faturalarına Etkisi

 # Daha Az Vergi Ödemek İçin Sahte Mal Alım Faturası Kullanan Şirketler

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 9. DAİRESİNİN KONULARA İLİŞKİN KARARI

ÖZET:

Davacı Hakkında Bir Kısım Alışlarını Sahte Faturalarla Belgelendirdiği Yolunda Düzenlenen Vergi İnceleme Raporuna İstinaden Re ’sen, Üç Kat Vergi Zıyaı Cezalı Katma Değer Vergisi İle Özel Usulsüzlük Cezası Tarh Edilmiştir.

# SAHTE FATURA DÜZENLEDİĞİ YOLUNDA RAPORU BULUNAN VEYA GERÇEK FAALİYETİ OLMADIĞINA DAİR TESPİT EDİLEN MÜKELLEFLERDEN SAHTE MAL ALIM FATURASI TEMİN EDİLMESİ.

Vergi Dairesi Müdürlüğünün, vergi tekniği raporunun incelenmesinden, anılan şirketin her hangi bir mal alım satımı olmadan, komisyon karşılığında fatura alıp verdiği yolundaki bir ihbar üzerine yapılan arama sonucunda. Bu şirketin fatura ve belgelerine el konulduğu, bu şirketin tarh dosyasında mal alış faturaları üzerinde yapılan inceleme sonucunda.

Haklarında sahte fatura düzenlediği yolunda rapor bulunan veya gerçek faaliyeti olmadığına dair tespit bulunan mükelleflerden temin edildiği, küçük miktardaki mal alışlarının ise gerçeği yansıttığı. Bu şirketten alınan fatura bedellerinin yükümlü tarafından kısmen çek ile kısmen nakit olarak ödendiği tespitlerine dayanılarak.  … Ltd. Şti.’nin davacıya düzenlediği belgelerin sahte olduğu sonucuna varıldığı anlaşılmaktadır.

# GERÇEK KİŞİLERİN VEYA ŞİRKETLERİN SAHTE FATURA ORGANİZASYONU OLUŞTURMASI

Davacı şirketin adres değişikliğinden sonra düzenlenen yoklamada, iş yerinde emtia bulunduğunun görüldüğü. Yapılan diğer yoklamada, 2 işçi çalıştırdığı ve emtia bulunduğu. Şirket tasfiyeye girmiş olmasına rağmen şirket müdürü, ortakları ve tasfiye memurunun adreslerinde bulunmadığı, şirket ortaklarının aynı zamanda.  … Ltd. Şti.’nin de ortağı olduğu, ayrıca ortaklardan ( HS )’nin her iki şirketin faaliyet konusu ile ilgili olarak mükellefiyet tesis ettirdiği, bu şekilde anılan şahıs ve firmalar tarafından sahte fatura organizasyonu oluşturduğu.

Mükellefin B formlarını boş olarak vermesine rağmen haklarında sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri yolunda vergi inceleme raporu bulunan mükelleflerden alışlarının olduğunun saptandığı. Tahakkuk eden vergi borçlarının ödenmemiş olduğu, bu hususların değerlendirilmesinden adı geçen mükellef tarafından düzenlenen faturaların tamamına yakın kısmının gerçek bir emtia satışını ifade etmediği görülmektedir.

# TİCARİ YAŞAMDA MALI SATIN ALAN MÜKELLEFİN MALI SATANIN VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEDİĞİ HUSUSUNDA BİLGİSİNİN OLMAMASININ OLAĞAN OLDUĞU.

 # VERGİ USUL KANUNUNUN 5. MADDESİ ‘’ VERGİ MAHREMİYETİ ’’

Ticari yaşamda malı satın alan mükellefin, malı satanın, vergi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği hususunda bilgi sahibi olması. Bir başka deyişle, bir mükellefin katma değer vergisi beyannamelerini verip vermediği. Hasılatının ne kadar olduğu, kullandığı belgelerin vergi dairesinin izniyle bastırılıp bastırılmadığı konularında diğer mükelleflerin bilgisinin olmaması olağan bir durumdur.

Esasen vergi mevzuatında bu düşüncenin aksine bir hüküm olmadığı gibi Vergi Usul Kanunu’nun “Vergi Mahremiyeti” başlıklı 5. maddesi de bu düşünceyi destekler niteliktedir.

# SAHTE FATURA KOMİSYONCULUĞU YAPAN MÜKELLEFLER

# DAHA AZ KATMA DEĞER VERGİSİ ÖDEMEK AMACIYLA SADECE SAHTE MAL ALIŞ FATURASI KULLANAN MÜKELLEFLER.

# SAHTE FATURA DÜZENLEYEN ŞİRKETLERİN DÜZENLEDİKLERİ TÜM FATURALARIN SAHTE OLDUĞU ŞEKLİNDE GENELLEME YAPILAMAYACAĞI.

# BİR MÜKELLEFİN VERGİ İLE İLGİLİ SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEMESİNİN SONUÇLARINDAN İYİ NİYETLİ VE OLAYLA İRTİBATI OLUP OLMADIĞI. SOMUT OLARAK ORTAYA KONULMADAN, FATURAYI KULLANAN MÜKELLEFİ DE SORUMLU TUTMANIN HUKUKUN TEMEL İLKELERİYLE BAĞDAŞMAYACAĞI.

Sahte fatura kullanan mükellefler arasında; alış ve satışlarını sahte fatura ile belgelendirerek tamamen sahte fatura komisyonculuğu yapan mükelleflerin. Yanı sıra, maliyetlerini yükseltmek ve daha az katma değer vergisi ödemek amacıyla, sadece sahte mal alış faturası kullanan mükellefler de vardır.

Bu nedenle bir mükellefin alışlarının bir kısmının veya tamamının sahte olmasından hareketle satışlarının da sahte olduğu sonucuna ulaşılmak suretiyle yapılacak yorum, ticari yaşamın gerçekleriyle örtüşmediği gibi iyi niyetli mükellefleri de zor durumda bırakacaktır.

Bir mükellefin vergi ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmeyerek yasal olmayan fiillerinden doğan mali sonuçlardan. İyi niyetli ve olayla irtibatı olup olmadığı somut olarak ortaya konulmadan bir başka mükellefi sorumlu tutmak hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmayacaktır.

# FATURA KESEN MÜKELLEFİN ALIŞLARININ BİR KISMININ VEYA TAMAMININ SAHTE OLMASINDAN HAREKETLE SATIŞLARININ DA SAHTE OLDUĞU SONUCUNUN TİCARİ YAŞAMIN GERÇEKLERİYLE ÖRTÜŞMEDİĞİ.

Olayda, her ne kadar yapılan tespitlere göre, anılan şirketlerin sahte fatura düzenlediği konusunda kuşkular bulunmakta ise de, şirketlerin düzenlediği tüm faturaların sahte olduğu şeklinde bir genelleme yapılması mümkün olmayıp. Anılan şirketlerin davacı adına düzenlediği faturaların sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğu hususunun açık ve somut bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen tespitlerde, beyannameleri verdiği, faturalarını anlaşmalı matbaaya bastırdığı anlaşılan, … Ltd. Şti.’nin faaliyetinin olup olmadığı, iş yerinde ticari emtiasını bulunup bulunmadığı hususlarında, ihtilaflı yılda yapılmış yoklamaların bulunmaması.

Bunun yanı sıra Tasfiye Halinde …. Ltd. Şti. hakkında düzenlenen yoklama tutanaklarının incelenmesinden, şirketin faaliyetine devam ettiği. İş yerinde alım satımını yaptığı emtianın bulunduğu ve işçi çalıştırdığının görülmesi karşısında. Anılan şirketlerin davacı adına düzenlediği faturaların sahte olduğu sonucuna varılması varsayıma dayalı bir yaklaşım olacaktır.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Paylaşmak Güzeldir.
  • 4
    Shares


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara