Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Vergi Hukuku Alanında Avukatlık Hizmetlerimiz | AGÂH Hukuk

Vergi Hukuku Alanında Avukatlık Hizmetlerimiz | AGÂH Hukuk 17.12.18

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Avukatlık olarak, vergi uyuşmazlıklarına yönelik Vergi Hukuku Alanında Avukatlık Hizmetlerimiz bulunmaktadır. Öncelikle idare nezdinde uzlaşma yoluyla çözülmesi, uzlaşma temin edilememesi halinde vergi mahkemelerinde dava açılması ve vergi zıyaı veya usulsüzlük cezalarına ilişkin tüm hukuki konularda müvekkillerimizin taleplerini karşılamaktayız.

Agâh Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk Olarak Vergi Hukuku Alanında Avukatlık Hizmetlerimiz;

 Vergi Hukuku Konularında Yazılı Mütalaa Verilmesi

Vergi Uzlaşmaları ve Sürekli Vergi Danışmanlığı Hizmeti

Vergi Hukuku İptal ve Tam Yargı Davaları Açılması ve Takip Edilmesi

Kaçakçılık ve Sahte Fatura Düzenleme veya Kullanma Suçlarından Doğan Ceza Davalarının Takibi

Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Diğer Tüm Vergi İhtilafları

Vergi Tarhına ve Vergi Cezasına İptal Davası Açılması ve Takibi

Takdir Komisyonu ve Tadilat Komisyonu Kararlarına İtiraz

Hesap Hataları ve Vergilendirme Hatalarının Düzeltilmesi

Kesinti Yoluyla Vergi Alınmasına İtiraz

Vergi Sebebiyle Gönderilen Ödeme Emrine İtiraz

Vergi Hukuku Kapsamında İhtiyati Hacze İtiraz

En iyi vergi hukuku avukatı kavramıyla özellikle vergi hukuku alanında uzman avukatlar kastedilmektedir. Çünkü hukukun bir alanında uzmanlaşmak için o konu üzerinde uzunca bir süre çalışmak gerekir. Böylece bir avukat kendisini hem teoride hem de pratikte geliştirmiş ve o konuda uzmanlaşmış olur. Bir konuda bilgi birikimine sahip olmak için sabırla çalışmak gerekir. Ayrıca kazanılan tecrübenin sürekli yenilenmesi ve en son teknolojinin takip edilmesi de gerekir. Son olarak Yargıtay ve diğer yüksek mahkemelerin son kararlarının takip edilmesi ve mesleki eğitimlere katılınması ile hızla ilerleyen dünyamıza ayak uydurulması mümkün olacaktır.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hizmet veren ve Şanlıurfa’da faaliyet gösteren Agâh Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk en iyi vergi hukuku avukatı kadrosu deneyimli avukatlarıyla, öncelikle idare nezdinde uzlaşma yoluyla çözülmesi, uzlaşma temin edilememesi halinde vergi mahkemelerinde dava açılması, vergi suçları ve vergi ziyaı ve usulsüzlük cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların giderilmesi, vergi borcunu sona erdirme başta olmak üzere tüm vergi hukuku konularında danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

Vergi Hukuku Alanında Uzman En İyi Vergi Avukatlarımızdan Çözümler

Agâh Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk bünyesinde hizmet veren vergi avukatları, gerek Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu gerekse diğer tüm vergi kanunlarına ilişkin tüm işlemleri gerçekleştirmektedir. Vergi cezalarına ilişkin uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi, taksitlendirme yapılması, uzlaşma yapılamadığı takdirde vergi mahkemelerine başvurulması, vergi indirimleri, vergi kesintileri, kurumlar vergisi muafiyetleri ve gider indirimleri işlemlerini yürütmektedir. Bunun yanında örtülü sermaye, transfer yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin ihtilaflara çözüm geliştirmektedir.

Büromuz vergi hukuku alanında uzman vergi avukatlarıyla vergi kanunları kapsamında ortaya çıkan suçlar bakımından da müvekkillerine vergi hukuku avukatı olarak hukuki hizmet vermektedir.

Vergi Nedir?

Devletlerin vatandaşlarına ekonomik, sosyal, ticari, idari… anlamda kamu hizmetlerini sunabilmesi için gelire ihtiyacı vardır. Kamu hizmetlerinin gerektirdiği giderlerin karşılanmasında kullanılacak olan gelirler; devlet tarafından çeşitli kaynaklardan sağlamaktadır. Bunlara örnek olarak; vergiler, harçlar, şerefiyeler, para ve vergi cezaları, borçlanmalar, bağış ve yardımlar, kamu iktisadi teşebbüslerinin sağlamış olduğu gelirler, kamu mallarının satışından doğan gelir ve benzer gelirler verilebilir.

Buna göre devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince kamu hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak üzere, belirli bir hizmet karşılığı olmaksızın yasaya dayanarak kişi veya kurumlardan zorunlu olarak tahsil edilen paralara vergi denir. Kişilerle devlet arasında, devletin egemenlik gücüne dayanarak kişilerden aldığı vergi, harç, resim, ve benzeri gelirler dolayısıyla ortaya çıkan vergi ilişkisinden doğan karşılıklı hak ve ödevlerin; niteliği, doğması ve tahsili gibi hususları düzenleyen, kuralların bütününe ise Vergi Hukuku denmektedir.

Anayasamızın 73. Maddesinde “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.” hükmü yer almaktadır. Bu hükümle beraber hukukumuzda verginin genelliği ilkesi kabul edilmiştir. Yani herkes sahip olduğu servet, yapmış olduğu harcamalar oranında vergi ödemekle yükümlüdür.

Vergi Hukukuna ilişkin düzenlemeler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer almaktadır.

Vergi Türleri

Servet üzerinden alınan vergiler; Motorlu Taşıtlar Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi, Gelir üzerinden alınan vergiler: Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Mal ve hizmetlerden alınan vergiler; Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Gümrük Vergisi, Şans Oyunları vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Harçlar… olarak sayılabilir.

Türkiye’nin Çeşitli Bölgelerinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve Şanlıurfa’da Vergi Hukuku Alanında Uzman En iyi Vergi Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

Hukuk büromuzda her tür vergi davalarına yönelik hizmet verilmekte olup, vergi hukuku avukatı ekibimizin vermiş olduğumuz hukuki hizmetler aşağıda özetlenmiştir:

 • Gelir vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi emlak vergisi ve diğer tüm vergi türlerine ilişkin ihtilaflar
 • Vergi cezalarına ilişkin uzlaşma vaki olmadığı takdirde yetkili Vergi Mahkemesi‘nde dava açılması
 • Beyana dayanan tarh, re’sen, ikmalen veya idare tarafından yapılan tarh işlemleri
 • Yanlış veya eksik gelir beyanı, hatalı indirimler
 • Asgari geçim indirimi, engellilik indirimi ve şahıs sigorta primlerinin vergi matrahından indirimi işlemlerinin yapılması
 • Kurumlar vergisi (Ar-Ge) indirimi işlemlerinin yapılması, devlet teşvik şartlarının ihlal edilmesi, Ar-ge projesinin tamamlanamaması veya başarısızlıkla sonuçlanması
 • Veraset ve intikal vergisi beyannamesi hazırlanması ve veraset ve intikal vergisinden borç ve masrafların düşülmesi
 • Mükelleflerin vergi amortisman indirimlerinin sağlanması
 • Kurumlar ve çalışanların vergi kesintileri
 • Yabancılara vergi kimlik numarası çıkarılması
 • Kurumlar vergisi muafiyeti ve istisnaları
 • Kurumlar vergisinden gider indirimi ve zarar mahsubu yapılması işlemleri
 • Örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin ihtilaflar
 • Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma işlemlerinin yapılması
 • Hesap hataları ve vergilendirme hatalarının düzeltilmesi
 • Vergi ziyaı suçu, usulsüzlük cezaları ve kaçakçılık suçları

Vergi Hukukunda Cezai Yaptırımlar

Vergi avukatı olarak faaliyet gösteren bir avukat aynı zamanda vergi hukukundaki cezai yaptırımları da çok iyi bilmelidir. Çünkü vergi cezalarının bir kısmı hürriyeti bağlayıcı ceza, bir kısmı ise para cezası niteliğindedir. Ayrıca yine ceza hukuku bilgisindeki eksiklik savunacağı kişinin mahkûmiyetine dahi neden olabilecektir. Tüm bu hususlarla birlikte vergi avukatı, vergi hukukunun bu kapsamlı yapısını göz önünde bulundurup vergi mevzuatları konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmalıdır.

Vergi Hukukuna İlişkin Tüm Soru ve Sorunlarınız İçin Vergi Alanında Uzman En İyi Vergi Hukuku Avukatı Ekibimizle İletişime Geçebilirsiniz.

Türkiye’nin Çeşitli Bölgelerinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve Şanlıurfa’da çalışmalarına devam etmekte olan AGÂH Hukuk Danışmanlık & Avukatlık olarak vergi hukuku alanında hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Avukatlık

Paylaşmak Güzeldir.
 • 5
  Shares


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

whatsapp
ara