Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Vergi Ziyaı Cezalı KDV'nin Kaldırılması - Katma Değer Vergisinin İptali

Vergi Ziyaı Cezalı KDV'nin Kaldırılması - Katma Değer Vergisinin İptali 03.09.19

Türk vergi sistemine göre üretilen, tüketilen, satılan mallar üzerinden alınan vergilere harcama vergileri denir. Harcama vergisi kavramı ve sınıflandırmasına bakacak olursak ilk sınıflandırma iktisadi muamele vergileri ve hukuki muamele vergileri olarak ikiye ayrılır. Harcama vergilerinin tabi olduğu diğer bir ayrım ise katma değer vergisi ve özel tüketim, yani KDV ve ÖTV vergisi şeklindedir. Bu makalemizde, vergi cezası, katma değer vergisi kavramı, katma değer vergisinin konusu, vergi ziyaı cezalı KDV’nin kaldırılması – katma değer vergisinin iptali, vergi cezasının iptali gibi konulara değineceğiz.

Katma Değer Vergisi Kavramı

Katma değer vergisi KDV, genel tüketim vergilerinin bir çeşididir. Üretimden tüketim aşamasına kadar tüm aşamalarda KDV alınmaktadır. Katma değer vergisi uygulamasında üretici ve satıcı tarafından ödenen vergi, tüketiciye yansıtılmaktadır. KDV’nin uygulanmasında üretici ve satıcılar kanuni mükellef iken, tüketiciler fiili mükelleftir. Çünkü, üretim zincirinin en son kademesinde olan tüketiciler verginin tamamını ödemektedir.

Katma Değer Vergisinin Konusu

3065 Sayıl Katma Değer Vergisi Kanununun 1. maddesinde KDV’nin konusu açıkça belirtilmiştir. Buna göre;

 • Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler.
 • Her türlü mal ve hizmet ithalatı.
 • Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri.
 • Her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması.
 • Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler.
 • Profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi, gösterilmesi.
 • Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar.
 • Boru hattı ile ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınmaları.
 • Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri.
 • Genel ve katma bütçeli idarelere, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri.
 • Rekabet eşitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe bağlı mükellefiyetler suretiyle vergilendirilecek teslim ve hizmetler, katma değer vergisinin konusunu oluşturmaktadır.

Vergi Ziyaı Cezalı KDV’nin Kaldırılması – Katma Değer Vergisinin İptali

Ülke ekonomisine vergilerin katkısı yadsınamaz derecededir. Toplanan vergiler içerisinde ise KDV’nin payı çok yüksek bir orandadır. Katma değer vergisi genel tüketime tabi tüm ürünlerden alınmaktadır. KDV’nin bu denli geniş alana sahip olması üzerindeki kontrol mekanizmalarını sürekli olarak tetiklemektedir. Vergi mükellefi olan şahısları ilgili vergi dairesi başkanlıkları sürekli denetim altında tutmaktadır. Bu denetimler sonrası mükellefler bazen vergi ziyaı cezası veya ek KDV ödemeleri yansıtılıyor. Bu durumda vergi ziyaı cezalı KDV’nin kaldırılması – katma değer vergisinin iptali gerekmektedir.

Vergi/ceza ihbarnamesini tebliğ alan vatandaş için, iptal davası açma süresi başlamıştır. iptal davası idari yargılama usulü kanununa göre vergi mahkemelerinde görülür. Bu tür davalarda yetkili mahkeme vergi/ceza ihbarnamesini düzenleyen ilgili kurum yer mahkemesidir.

Vergi Cezasının İptali Davası

Vergi mükelleflerine uygulanacak vergi cezalarına karşı vergi hukuku kapsamında vergi mahkemelerinde iptal davasının açılması gerekir. Vergi mahkemelerinde açılacak iptal davalarında süre 30 gündür. Dava açma süresi, vergi ceza ihbarnamesinin ilgiliye tebliği ile başlamaktadır. Vergi cezasının iptali davasının, en iyi vergi avukatı vasıtasıyla takip edilmesinde fayda vardır. Vergi avukatı, vergi mahkemelerindeki bu tür davların müvekkil lehine sonuçlanması için en iyi şekilde çaba sarf etmektedir. Vergi cezasının iptali davası, vergi hukukunun konu genişliği ve uygulanan vergi cezalarındaki maddi kaybın yüksek oranlarda olması sebebiyle de ayrıca önem arz etmektedir.

Vergi Hukuku Kapsamında Sorunlarınıza Çözüm Üretebilmek İçin Vergi Davalarında Uzman Avukat Ekibimizle İletişime Geçebilirsiniz.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

  whatsapp
  ara