İCRA ve İFLAS HUKUKU

İCRA ve İFLAS HUKUKU alacaklıyla borçlu arasındaki, alacakların yasal şekilde tahsil uygulamalarını düzenlemiş olduğundan icra ve iflas hukuku yaşamın pek çok alanını etkilemektedir. Bu hususta yeterli bilgi olmadığı durumda borçluyla alacaklı ilişkileri önemli sorunlara yol açabilmektedir. Hem alacaklı hem de borçlunun bu hususta hukuki destek almaları son derece önemli olmaktadır. Bundan dolayı icra avukatı sorgusu sıklıkla yapılmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

Borçlu bireyin borcunu ödememesi halinde, alacaklı bireyin talebiyle devlet tarafından borcun nasıl tahsil edileceğini açıklayan hukuk dalı icra ve iflas hukuku olarak bilinmektedir. Alacakları borçlu birey tarafından zamanında ödenmeyen alacaklı bireyler, zor kullanarak alacaklarını tahsil edemezler. Bu durumda borçluya karşı zorlama yalnızca kamu otoritesi tarafından ve yasal çerçeveler ışığında yapılmaktadır.

Borcun tahsil edilmesi ve ödenmesi ile alakalı bütün usul ve esaslar ise icra ve iflas hukuku tarafından düzenlenmiştir. Cebri icrada, gereksinim duyulduğunda icra müdürlerinin talep etmesi üzerine, bütün kolluk kuvvetleri de görevlendirilebilmektedir. Bu tarz durumlarda öncelikli olarak polis görevlendirilmektedir. İcra ve iflas hukukunun kapsamına dahil olan davalar, hukuki bilgi gerektiren konular barındırmaktadır. Bu nedenle de icra ve iflas hukuku avukatı aramalarında, deneyimin ücretten öne çıkması gerekmektedir.

İcra Ceza Mahkemesi Nedir?

İcra ve iflas kanununun 345 ve 331 numaralı maddeleri arasında açıklanan ve icra hukukuyla ilişkili suçlara dair yargılama yapmak ile görevli olan mahkeme, icra ceza mahkemesi şeklinde bilinmektedir.

İcra Ceza Mahkemesinin Görevleri Nelerdir?

İcra ceza mahkemesi, özel kanunlara bağlı olan ceza mahkemelerindendir. Bundan dolayı yalnızca iflas ve icra davaları ile alakalı olan davalara bakarlar. Bu bağlamda icra mahkemesi tarafından bakılacak davalar şunları içermektedir:

 • Artırmadan çekilme suçu.
 • Nafaka ödenmemesi ya da nafaka kararlarına uymama suçu.
 • İcra iflas kanunu 30 ve 31. maddeler hükmüne uymama suçu.
 • İcra dairesince teslim edilen taşınmaz ya da gemiye tekrar girme suçu.
 • Çocuk teslimi emrine muhalefet suçu.
 • Taahhüdü ihlal suçu.
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunma suçu.
 • Ticareti terk etme suçu.
 • Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi suçu.
 • Müflisin mallarını vermeyenlerin işlediği suçlar.
 • Kiracının işlediği suçlar.
 • Konkordato ya da uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmada yetkili kimseleri hataya düşürme suçu.
 • Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu suçu.
 • İflas ve konkordato işlerinde hususi menfaat temin etme suçu.
 • Borçlunun kendisini aciz duruma düşürmesi ya da durumunu ağırlaştırması suçu.
 • Borçlunun alacaklısını zarara sokmak amacıyla mevcudunu eksiltmesi suçu.

Mahkemenin görev alanına dahil olan suçlar incelendiği zaman her biri ayrı ihtisas gerektiren konular olduğu görülmektedir. Bu sebeple de icra avukatı araması yapıldığında davaya uygun olan bir avukat seçimi büyük önem taşımaktadır.

İcra Mahkemesine Şikayet Süresi Nedir?

İflas ve icra davalarında kovuşturma olabilmesi amacıyla icra ceza mahkemesi şikayet koşulu aramaktadır. Mahkemenin görev alanında yer alan suçlar için üç ay ve bir sene olmak üzere iki tane hak düşürücü süre vardır. Şikayeti gerçekleştirecek bireyin suç teşkil eden olayı öğrenmiş olduğu zamandan itibaren en geç üç ay içinde şikayetini yapması lazımdır.

Suç teşkil eden eylem daha sonradan öğrenilmiş ise suçun işlendiği zamandan itibaren bir sene içinde şikâyet edilmemişse icra mahkemesi tarafından hak düşürücü neden şeklinde kabul edilmektedir. İcra ve iflas davalarının açılması için zorunlu olan süre ise sekiz sene olmaktadır. Bu süre sonunda aynı konu ile alakalı dava açılamamaktadır.

Davanın sonuçlanıp kararın kesinleşmesinden sonra da en çok iki sene içinde cezanın infaz edilmesi gerekmektedir. Bu zaman aşıldıktan sonra infaz işlemi de yapılamamaktadır. Bu yüzden, dava takibinin çok iyi bir biçimde yapılması gerekir. Bunun için en iyi yol ise deneyimli bir icra ve iflas avukatı ile anlaşmaktır.

İflas Nedir?

Ticari bir firmayı kısmen bile olsa kendi adına işleten bireye, hukukta tacir ismi verilmektedir. Bir tacirin, haczedilen tüm mallarının paraya çevrilmesi suretiyle, bilinen tüm alacaklılarının alacağının ödenmesini sağlayan toplu tasfiye yöntemine hukuk alanında ise iflas denmektedir. İcra yalnızca, borçlunun borcuna yetecek kadar malının haczedilmesi ile meydana gelirken, iflasta ise borçlunun bütün malları haciz olarak paraya çevrilmektedir.

İflas yalnızca tacirler için geçerli olmaktadır. İcrayı kimse kendisi için isteyemezken, iflası tacirler kendileri için isteyebilmektedir. İflasın kanunda iki nedeni yer almaktadır. Genel neden, tacirin borç vadesinin gelmesi ve bunun üzerine borcunu ödememesidir.

Özel iflas nedenleri aşağıdaki şekilde açıklanabilmektedir:

 • Haciz yoluyla yapılan takipte borçlunun yarı mevcudunun elinden çıkması. Ayrıca kalan mevcudunun da vadesi gelmiş ve bir sene içinde vadesi gelecek olan borçlarını karşılamaya yetmemesi hali.
 • Terekenin mevcudunun borca yetmemesi hali.
 • Sermaye firmasının pasifinin aktifinden çok olması hali.

İflas işlemlerinin takibi ve yürütülmesi hususunda iflas avukatı önemli görevler üstlenmektedir.

İcra ve Haciz Nedir?

İcra müdürlüğü aracılığıyla borçlunun mal ve haklarına el konulmasına icra ismini verilir. İcra takip işlemlerinin bir aşaması da haciz olmaktadır. İcra müdürlüğü borçluya bir icra emri göndermektedir ve bu emirde ise alacaklının ismi ve adresi, faiz başlangıç zamanı, işleyecek olan faiz oranı, borç miktarı, borçlunun ismi ve adresi gibi çeşitli detaylar yer almaktadır.

İcra müdürlüğünün icra emrini borçluya göndermesinin amacı ise borçlu bireye yasal haklarını kullanması maksadıyla süre tanımaktır. Borçlu birey bu sayede icra emrindeki bilgileri kontrol eder ve yanlışlık görür ise itiraz hakkı elde etmiş olur.

Haciz işlemi, icra memurunun gözetiminde alacağın tahsili için yeterli düzeyde eşyanın tespit edilerek haciz tutanağına yazılması uygulamasıdır. Alacaklı talep eder ise eşyaları evinden alınır ve yediemin deposuna konulabilir. Alacaklıyla vekil eğer isterler ise haciz sırasında hazır olabilirler. İcra müdürlükleri daha sonra haczettikleri eşyaları yasal prosedüre uygun bir biçimde satarlar ve satış bedeli de alacaklıya ödenmektedir.

İcra ve İflas Davaları Neleri Kapsar?

Bu davalar kanunda açıklanan borçlu ve alacaklılar arasındaki, hukuksal çeşitli işlemleri kapsar.

İcra ve İflas Avukatı Ne Yapar?

İflas ve icra davalarına icra avukatları çok önemli katkılar sağlamaktadır. Yalnızca davalarda değil, aynı zamanda dava açılmada evvel de avukatların yapabileceği çok çeşitli işler bulunmaktadır. Bu bağlamda avukatların görevlerini şu şekilde açıklamak söz konusu olabilecektir:

 • Haksız alacak iddiaları durumunda karşı menfi tespit davası açmak ve bu aşamayı takip etmek.
 • Gerçek ve tüzel kişileri mali hallerini düzeltmeleri amacıyla konkordato ilan edilmesi.
 • İflas ve icra hukukundan kaynaklı davaları izleyerek sonuçlandırılmasını gerçekleştirmek.
 • Borçlu bireye açılan haciz davalarının takibini gerçekleştirmek ve haczi durdurmak amacıyla gerekli olan başvurularda bulunmak.
 • Alacaklı bireyin alacaklarını alabilmesi amacıyla haciz işlemlerinin başlatılmasının takibini gerçekleştirmek.
 • Alacaklı bireylerin alacağını alabilmeleri amacıyla haciz uygulamalarının başlatılmasını ve işlemlerin takibini yürütmek.
 • Borçlu ve alacaklı için anlaşma sağlanması bakımından hukuki destek sağlamak.
 • Kredi, finans ve leasing sözleşmeleriyle alakalı alacakları tahsil etmek için icra takibini başlatmak.
 • Fatura ve cari hesapla alakalı alacakları tahsil etmek maksadıyla icra takibi yapmak.
 • Çek ve senetlerle alakalı alacakları tahsil etmek amacıyla icra takibi yapmak.

Alacaklı ve borçlu gerçek bireyler ile tüzel kişilerin, hukuki aşamalarını bu avukatlar yürütmektedir. Bu aşamalarda müvekkilinin hak kaybına uğramamasını avukatlar sağladığından dolayı iflas ve icra avukatı söz konusu olduğunda tecrübe büyük önem arz eder.

İflas Organları Nelerdir?

İflas işleminin gerçekleşmesi adına görevli olan iki tür organ vardır. Resmi organlar icra mahkemesi, asliye ticaret mahkemesi, iflas dairesi ve icra dairesidir. Resmi sıfatı bulunmayıp iflas işlemlerini gerçekleştiren özel organlarsa iflas bürosu, iflas dairesi, birincil alacaklılar toplantısı ve ikinci alacaklılar toplantısı olmaktadır.

Resmi iflas organlarının çeşitli önemli görevleri bulunmaktadır. İcra dairesi; iflas takip talebinin alınmasında, iflas ödeme emri göndermekte ve iflas ödeme emrine olan itirazları almak ile görevlidir. Diğer organların görevleri ise aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır.

Asliye ticaret mahkemesi:

 • Konkordatonun tasdiki talebi ve feshi hakkında karar vermek.
 • Adi ve taksiratlı müflisin itibarının iadesine dair karar vermek.
 • İflasta sıra cetveline itiraz davalarına bakmak.
 • İflasın kapanmasına ve kaldırılmasına dair karar vermek.
 • Kambiyo senetlerine özgü iflas yolunda itiraz ve şikâyet istemlerini inceleyip karara bağlamak.
 • İflasta ödeme emrine itirazın kaldırılması istemini incelemek.
 • İflasın ertelenmesine dair karar vermek.
 • Borçlunun iflasına dair karar vermek.

İflas dairesi:

 • Basit tasfiyeyi bizzat yapmak.
 • İflas idaresini denetlemek.
 • Adi tasfiyede alacaklıları birinci toplantıya çağırmak ve ilgili bu toplantıya başkanlık etmek.
 • İflasta tasfiye usulünü belirlemek.
 • Müflisin mallarının defterini tutup bunlar ile alakalı muhafaza tedbirlerini almak.
 • İflasın açıldığını gerekli yerlere bildirmek ve bunu ilan etmek.

İcra mahkemesi:

 • İflas idaresinin hesap pusulalarını onaylamak, konkordato mühleti vermek, konkordato teklifini almak, konkordato komiseri seçmek.
 • İflasta malın masanın elinde bulunması hâlinde açılan istihkak davalarına bakmak.
 • İflas idaresi üyelerini seçmek.
 • İflas dairesini denetlemek.

Özel iflas organları ise resmi olmayan bireylerden meydana gelir ve iflas uygulamalarının yapılmasında bir nevi koordinasyon görevine sahip olurlar.

İcra Ceza Mahkemesi Yargılama Usulü Nedir?

İcra mahkemelerinde yargılama durumu, yazılı bir biçimde şikayet dilekçesi ya da mahkeme katibine sözlü bir şekilde beyan yazdırılması halinde başlamaktadır. Dilekçe ya da beyan sırasında gösterilen deliller dışında daha sonra delil ekleme durumu bulunmaz. Duruşma zamanında sanık ya da vekilleri ve şikayetçi mahkeme salonunda hazır bulunur. Vekili ya da şikayetçi duruşmaya katılmaz ise dava da otomatik olarak düşer. Mahkeme oturumlarına savcı dahil olmaz. Mahkeme başkanı alakalı bireyleri dinler, delilleri değerlendirir ve ardından disiplin veya tazyik hapsine karar verir.

İcra Avukatı Hizmetleri

Hukuk büromuz, tüm icra takibi ve icra davalarında müvekkillerine avukatlık hizmeti sağlamaktadır. İcra avukatı faaliyetlerimiz şunları içermektedir:

 • İkramiye, maaş, banka hesabı vb. hacizler.
 • Araç, gayrimenkul, iş yeri, taşınır mal haczi gibi haciz işlemleri ve malların satışıyla alacak tahsil edilmesi.
 • Tasarrufun iptali, ihalenin feshi, istirdat, menfi tespit gibi davalar.
 • Tüketici hakem heyeti kararlarının ilamlı icrası.
 • Taşınır teslimi, çocuk teslimi gibi teslime ilişkin icra takipleri.
 • Bono-çek gibi senede dayalı olan icra takipleri.
 • İlamsız ve ilamlı icra takipleri.

İcra Avukatı Ücretleri 2023

İcra ve iflas avukatı ücretleri müvekkil ile avukat arasında somut durumun niteliklerine göre serbest bir biçimde belirlenmektedir. Bu aşamada avukatlar için tavsiye niteliği gören baro avukatlık asgari ücret tarifesi bir adım öne çıkar. Avukatlık ücret tarifesi her yıl yenilenir ve güncellenir. Aynı zamanda bu ücret tarifesinin bir öneri niteliği taşıdığını da vurgulamalıyız. Yani avukatlık ücretleri yine avukat ve müvekkil arasında serbest bir şekilde belirlenir.

Agâh Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk Olarak İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz;

Müvekkillerimizin Alacağının Tahsil Edilebilmesi İçin Borçlu İle Müzakerelerin Yapılması

Borçlu Olan Müvekkillerimizin için Alacaklıyla Uzlaşma Müzakerelerinin Yürütülmesi

Sulh veya Uzlaşamama Durumunda Yetkili İcra Dairesinde İcra Takiplerin Başlatılması

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi

İlamlı veya İlamsız Genel Haciz Yoluyla İcra Takibi

Çek, Senet, Poliçe vb. Kıymetli Evraklara İlişkin Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takibi

Başlatılan İcra Takibine İlişkin Malvarlığı Sorguları, Haciz İşlemleri, Satış İşlemleri ve İnfaz Takibi

Mal Kaçırmaya İlişkin Önlemler İçin İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz İşlemlerinin Yapılması

Borçluların Geçmişe Dönük Yapmış Olduğu Tasarrufların İptali Talepleri

Hacizlerde ve İflas Durumunda İstihkak Davası, Menfi Tespit Davası, İstirdat Davası

Takibe İlişkin Yapılan İtirazların İptali ve İtirazın Kaldırılması Davaları

İcra ve İflas Kanununa İlişkin İcra Ceza Davaları

Karşılıksız Çek Keşide Etmeye İlişkin Davaların Açılması ve Takibi

Haczedilen Mallara İlişkin Yedieminliği, Suistimal Davaları

İflas Davaları ve İflasın Ertelenmesi, Denetlenmesi, Düzenlenmesi

İhalenin İptali Davaları

İcra Dairelerinde Müvekkil Adına İhalelere Katılma

İflas Masasına Alacağın Kaydettirilmesi

İflasın Ertelenmesi Uygulamasının

İyileştirme Projeleri ve Şirketi Borçtan Kurtarma Faaliyeti Hakkında Danışmanlık Hizmeti

Alacaklı Müvekkil Adına Kambiyo Senetlerinin Düzenlenmesi, Denetlenmesi

Konkordato Anlaşmalarının Yürütülmesi ve Denetlenmesi

Mahcuz Malların Satış İşlemlerinin Denetlenmesi, Düzenlenmesi

Şirketlerde Borca Batıklık Durumunun Denetlenmesi ve İflas Prosedürünün İşletilmesi