Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasına Yönelik Mahkeme Kararları

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasına Yönelik Mahkeme Kararları 01.01.20

İdare Hukuku Kapsamında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasına Yönelik Mahkeme Kararları İle Emsal Kararlara Aşağıda Yer Verilmiştir.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI ve ARŞİV ARAŞTIRMASININ OLUMSUZ GELMESİ DURUMUNDA AÇILAN İPTAL DAVALARINDA ALINAN KARARLARDAN BAZILARI;

… Davalı idarenin işçi alımı sırasında, başvuruda bulunan adayları sadece, terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olup olmadığı yönünden değil, aynı zamanda, hem kendisinin, hem de kendisini etkileyebilecek yakın çevresinin, bu örgütlerle sıkı işbirliği içinde bulunup bulunmadığı, bunları destekleyip desteklemediği, sempatizanı olup olmadığı yönünden de titizlikle araştırması, bu yönde bir tespit olması halinde ise bunları teşkilatına kabul etmemesi gerektiği açıktır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI ve ARŞİV ARAŞTIRMASININ OLUMSUZ GELMESİ DURUMUNDA AÇILAN İPTAL DAVALARINDA ALINAN KARARLARDAN BAZILARI;

…. Kamu görevlisi olmak isteyenlerle ilgili güvenlik araştırması yapılırken ulaşılan bilgi ve kanaatin; somut, güvenilir, teyit edilebilir nitelikte olması; tahmine, tasavvura ve ön yargıya dayalı olmaması; aynı yöndeki kanaatin mümkün olduğunca farklı bilgi ve delillerle de desteklenmesi, bu inceleme ve değerlendirmenin hukuken denetlenebilir nitelikte olması gerekir. Aksi durumda soyut ve gerçek dışı ithamlarla bazı kişilerin önemli hak kayıplarına yol açılabileceği, bunun idarenin son derece haklı nedenlere dayalı güvenlik tedbirleri hakkında toplumda tereddütlere neden olabileceği, bu durumun ise en çok yine kendisi ile mücadele edilen yasa dışı mihraklarca istismar edilmesinin mümkün olduğu ortadadır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI ve ARŞİV ARAŞTIRMASININ OLUMSUZ GELMESİ DURUMUNDA AÇILAN İPTAL DAVALARINDA ALINAN KARARLARDAN BAZILARI;

…. Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlendiği için kapatıldığı açık olan Üniversitede kayıtlı olan ve eğitim gören tüm öğrencilerin, başka hiç bir ek delil veya bilgi ile desteklenmeksizin doğrudan Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) destekçisi ya da sempatizanı olduğu sonucuna ulaşılmasının, hukuki temeli olmayan bir genellemeye dayalı olduğu anlaşılmakla davalı idarenin güvenlik soruşturması ile hedeflediği amaca hizmet etmeyeceği tartışmasızdır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI ve ARŞİV ARAŞTIRMASININ OLUMSUZ GELMESİ DURUMUNDA AÇILAN İPTAL DAVALARINDA ALINAN KARARLARDAN BAZILARI;

… Bakılan davada, davalı idarece dava dosyasına sunulan tüm bilgi ve belgelerin incelenmesinden, “FETÖ/PDY yapılanmasının ile iltisaklı olduğu” yönünde elde edilen istihbari bilgi nedeniyle atamasının yapılmadığı görülmekte olup, davacı hakkında isnat olunan eylemin niteliği, kapsamı hakkında herhangi bir bilgi ve belgeye yer verilmediği, mevcut bilgi ve belgeler ışığında davacı hakkında isnat olunan eylemin davacı hakkında yürütülen güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğuna karar verilebilecek nitelikte olmadığı, istihbari nitelikteki bilginin somut bilgi ve belge ile desteklenmediği anlaşıldığından, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle atamasının gerçekleştirilmemesine ilişkin davalı idare işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI ve ARŞİV ARAŞTIRMASININ OLUMSUZ GELMESİ DURUMUNDA AÇILAN İPTAL DAVALARINDA ALINAN KARARLARDAN BAZILARI;

… Uyuşmazlıkta; davacı hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının olumsuz sonuçlanmasına dayanak olarak alınan bilgi notunda, davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı yahut iltisaklı olduğuna dair herhangi bir bilgiye yer verilmediği gibi kardeşi …. ‘de bir başka kardeşi … ‘nin’de Polis Memuru olarak halen görev yaptığı ancak diğer kardeşinin eşi hakkında istihbari mahiyette bir bilgi nedeniyle subay adaylığının sonlandırıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; davacı hakkında yapılan Güvenlik Soruşturması kapsamında davacının, FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı yahut iltisaklı olduğunu ortaya koyan makul ve hukuken kabul edilebilir somut bir tespite yer verilmediği dikkate alındığında kardeşinin eşi hakkında elde edilen bilgi notu esas alınarak güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu gerekçesiyle muvazzaf subay adaylığının sonlandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Kaldı ki, 12/4/2000 tarihli, 24018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’ne ekli ”Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu incelendiğinde; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak kişilerin silahlı kuvvelere alınacak kişinin kendisi, babası, annesi, eşi ve kardeşlerini kapsadığı görüldüğünden sayılan bu kişilerin dışındaki kişiler hakkındaki bilgi notunun doğrudan davacıya yansıtılarak güvenlik soruşturmasının olumsuz şekilde sonuçlandırılması da hukuken olanaklı değildir.

Kamu Personel Hukuku Kapsamında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasına Yönelik Mahkeme Kararları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

AGÂH Hukuk ve Danışmanlık

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

whatsapp
ara