Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

İş Hukukunda İşçi ve İşveren Davaları

İş Hukukunda İşçi ve İşveren Davaları 05.04.19

İŞ HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR

4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle (Kanunun 4.maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, ı bentlerinde istisna edilen işlerde ve iş ilişkilerinde çalışanlar hariç)

işveren veya işveren vekilleri arasında iş sözleşmesinden veya İş Kanunu’na dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk davaları.

İşverenin eşit davranma borcuna aykırılıktan doğan tazminat davaları (4857 sayılı İş Kanunu M. 5).

İşçi veya işverenin birbirleri hakkında açtıkları ihbar tazminatına ilişkin davalar (4857 sayılı İş Kanunu M. 7).

İş arama izni ücretine ilişkin davalar (4857 sayılı İş Kanunu M.27).

Kıdem tazminatına ilişkin davalar (4857 sayılı İş Kanununun 120. maddesinin yollamasıyla 1475 sayılı İş Kanunu m. 14).

Ücrete ilişkin davalar (4857 sayılı İş Kanunu M. 32-39, 62).

Fazla mesai alacağına ilişkin davalar (4857 sayılı İş Kanunu M. 41),

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma ücretine ilişkin davalar (4857 sayılı İş Kanunu M. 44)

Hafta tatili ücretine ilişkin davalar (4857 sayılı İş Kanunu M.46).

Yüzdelerin ödenmesine ilişkin davalar (4857 sayılı İş Kanunu M. 52).

Yıllık ücretli izin alacağına ilişkin davalar (4857 sayılı İş Kanunu M. 57).

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmamasına dayalı iş görmekten kaçınmaya ilişkin ücret ve diğer haklara ilişkin davalar (4857 sayılı İş Kanunu M. 83).

İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshi üzerine feshin geçersizliğinin tespitine ve işçinin işe iadesine ilişkin davalar (4857 sayılı İş Kanunu M. 18,19,20).

Feshin geçersizliğine rağmen işe başlatılmayan işçi tarafından açılan iş güvencesi tazminatı ile boşta geçen en çok dört aylık süre ücreti ve aynı süreye ait İş Kanununun 21/3. maddesinde sözü edilen diğer haklara ilişkin davalar.

İş Kanununun Uygulanmasından Doğan Diğer Davalar

4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunundan doğan davalar.

İş sözleşmesine aykırılıktan doğan maddi ve manevi tazminat davaları.

İşverenin temerrüdünden kaynaklanan ücret ve tazminatlara ilişkin davalar.

Cezai şarta ilişkin davalar.

Rekabet yasağına aykırılıktan doğan davalar.

Toplu iş sözleşmesi veya bireysel iş sözleşmesinin değişen şartlara uyarlanmasına ilişkin davalar.

Borçlar Kanununun uygulanmasından doğan diğer davalar.

Sendikalar ve Toplu İş İlişkileri Kanunundan doğan davalar.

İş yerinin dahil olduğu iş kolunun belirlenmesine ilişkin davalar.

Sendika ve konfederasyonların genel kurul kararlarının iptali istemli davalar.

Sendika ve konfederasyonların yönetim kurulu kararlarının iptali istemli davalar.

Sendika disiplin kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar.

Sendika denetim kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar.

Sendika üyeliğinin reddi kararlarının iptaline ilişkin davalar.

Sendika üyeliğinden ihraç kararlarının iptaline ilişkin davalar.

Sendika yöneticiliğinin güvencesine ilişkin davalar.

İş yeri sendika temsilcisinin güvencesine ilişkin davalar.

Sendikaya üye olup olmama özgürlüğü güvencesine ve sendikal tazminata ilişkin davalar.

Sendika ve konfederasyonların yönetim kurullarının işten el çektirilmesi ve kayyum tayinine ilişkin davalar, Sendika yöneticilerinin ücret, yolluk, tazminat ve yıllık izin alacağına ilişkin davalar.

Sendika aidat alacağına ilişkin davalar.

Sendikalar Kanununun uygulanmasından doğan diğer davalar.

İşletme niteliğinin tespitine ilişkin davalar.

Toplu iş sözleşmesinin hükmüne ve art etkisine ilişkin davalar.

Toplu iş sözleşmesinde değişiklik yapan protokollerin geçerliliğine ilişkin davalar.

İş kolu istatistiklerine ilişkin itiraz davaları.

Yetki tespitlerine itiraz davaları.

Toplu iş sözleşmesinin hükümsüzlüğünün tespitine ilişkin davalar.

Toplu iş sözleşmesinin yorumuna ilişkin davalar.

Toplu iş sözleşmesinden doğan alacak, tazminat ve cezai şarta ilişkin davalar.

Grev ve lokavta ilişkin davalar.

Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’dan doğan davalar.

Deniz İş Kanunundan doğan davalar.

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunundan doğan davalar.

Diğer Özel Kanunlarda Düzenlenen İş Davaları

4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında Özel Öğretim Kurumları Kanunundan doğan davalar.

4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında iş sözleşmesi kapsamında Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’dan doğan davalar.

Yüksek Öğretim Kanununun Ek 2.maddesi gereğince kurulan vakıf üniversiteleri öğretim elemanları ile üniversite arasında İş Kanunu ve iş sözleşmesinden doğan davalar.

4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında 6772 sayılı Kanunda öngörülen ilave tediye alacağından doğan davalar.

4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında İcra ve İflas Kanunu’un 67.maddesi gereğince açılan itirazın iptali davaları, m.72 gereğince menfi tespit davaları ve istirdat davaları ile iş sözleşmesinin yapılması veya devamı sırasında işçiden alınan senedin iptali davaları.

Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 21.maddesinde öngörülen iş kaybı tazminatı ile ilgili işçi tarafından Türkiye İş Kurumu aleyhine veya bu kurum tarafından işçi aleyhine açılan davalar ile işçi tarafından işveren aleyhine açılan davalar.

4853 ve 5568 sayılı Kanunlar uyarınca işçi tarafından tasarrufu teşvik ve nema alacağı ile ilgili işveren ve hazine aleyhine açılan davalar, İş mahkemelerinde görülür.

Bu Davalarda Genel Olarak Toplanması Gereken Deliller

– İşçinin SGK sicil kaydı.
– İş yeri ile ilgili SGK sicil dosyası.
– İşçinin şahsi sicil (personel) dosyası (işe giriş bildirgesi, iş sözleşmesi ve çalışanın görev tanımı, bordro, tutanaklar).
– Fesih işlemi ile ilgili belgeler.
– İş yeri dışındaki kayıtlar (bölge çalışma müdürlüğü iş müfettişi tespit ve raporları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığı kayıtları, noter kayıtları).
– Tanık.
– Gerekirse keşif.
– Bilirkişi raporu.
– Emsal ücret araştırması ( ücretin tartışmalı olduğu durumlarda meslek odasından).
– İşe iade sonrası isteklerle ilgili davada işe iade dosyası.
– Sendikalar ve Toplu İş İlişkileri Kanunundan doğan davalarda sendika üyeliklerine ait belgeler, toplu iş sözleşmeleri, bölge çalışma müdürlüklerinin tespitleri, sendikaların tüzükleri, karar defterleri, bilirkişi incelemesi.
– Deniz İş Kanunundan kaynaklanan ihtilaflarda gemi jurnali, vardiya defteri, liman başkanlığı sefer kayıtları, ücret defteri, iaşe defteri, gemi sicili gibi belgelerin, Delil olarak toplanması gerekir.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk
Avukat Nida KUTTAŞ – Avukat Ahmet YILDIZ

[kkstarratings]

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara