Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Ödenmeyen Çekin Bankaya İbraz Edilmeden İcra Takibi Başlatılması

Ödenmeyen Çekin Bankaya İbraz Edilmeden İcra Takibi Başlatılması 30.10.18

# Bankaya İbraz Edilmeyen Çeklerin Kambiyo Senedi Vasfının Haiz Bulunmadıkları

#  Kambiyo Senedi Vasfına Haiz Olmayan Çeklerin Resen Nazara Alınarak Bu Çekler Yönünden Takibin İptaline Karar Verilmesi

# Yasal Sürede Yapılan İtiraz veya Şikayet Nedeniyle İcra Mahkemesine İntikal Eden İşlerde, Öncelikle, Takip Dayanağı Senedin Kambiyo Vasfında Olup Olmadığını ve Alacaklının Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile Takip Hakkının Bulunup Bulunmadığını Re`sen İncelenmesi

# Yasal Süresinde Bankaya İbraz Şerhi Taşımayan Çeklerin Hukuki Durumu

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİNİN KONUYA İLİŞKİN KARARI

ÖZET :

Takip dayanağı çeklerden dört adedinin muhatap bankaya ibraz edilmediği görülmektedir. Bu durumda, bankaya ibraz edildiğine dair ibraz şerhi taşımayan bu belgelerin kambiyo vasfı bulunmamaktadır. O halde, mahkemece, takibe dayanak olan ve bankaya ibraz edilmeyen çeklerin kambiyo senedi vasfını haiz bulunmadıkları resen nazara alınarak. Bu çekler yönünden takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin tümden reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

1- Alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre alacaklının temyiz itirazlarının REDDİNE,

2- Borçlunun temyiz itirazlarına gelince;
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından (7) adet çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, örnek 10 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun yasal sürede icra mahkemesine yaptığı başvuruda. Dayanak senetlerin kambiyo senedi vasfını taşımadıkları iddiasıyla takibin iptalini istediği, mahkemece çeklerin zorunlu unsurları taşıdıkları gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

6102 sayılı TTK`nun 808/1. maddesine göre; çekin, süresinde muhatap bankaya ibraz edildiği, ibraz günü de gösterilmek suretiyle çekin üzerine yazılmış olan tarihli bir beyanla tespit edilmelidir. Aksi takdirde alacaklı müracaat hakkını kaybeder.

İİK`nun 170/a-2. maddesi gereğince icra mahkemesi, yasal sürede yapılan itiraz veya şikayet nedeniyle icra mahkemesine intikal eden işlerde, öncelikle, takip dayanağı senedin kambiyo vasfında olup olmadığını. Ve alacaklının kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip hakkının bulunup bulunmadığını re`sen inceleyerek, takibin iptaline karar verebilir.

Somut olayda, takip dayanağı çeklerden, 30.09.2015 keşide tarihli 110.000 TL bedelli, 31.12.2015 keşide tarihli 110.000 TL bedelli, 31.01.2016 keşide tarihli 50.000 TL bedelli, 29.02.2016 keşide tarihli 50.000 TL bedelli olanların muhatap bankaya ibraz edilmediği görülmektedir. Bu durumda, bankaya ibraz edildiğine dair ibraz şerhi taşımayan bu belgelerin kambiyo vasfı bulunmamaktadır.

O halde, mahkemece, takibe dayanak 30.09.2015 keşide tarihli 110.000 TL bedelli, 31.12.2015 keşide tarihli 110.000 TL bedelli, 31.01.2016 keşide tarihli 50.000 TL bedelli, 29.02.2016 keşide tarihli 50.000 TL bedelli çeklerin kambiyo senedi vasfını haiz bulunmadıkları re`sen nazara alınarak, İİK`nun 170/a-2. maddesi uyarınca anılan çekler yönünden takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin tümden reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir

Paylaşmak Güzeldir.
  • 2
    Shares


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara