Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Kamulaştırma

Kamulaştırma 21.04.19

KAMULAŞTIRMA NEDİR

Kamulaştırma , 2942 sayılı kanun ile Türk hukukunda düzenlenmiştir.

Kamulaştırma kamu yararının gerektirdiği hallerde yapılmalıdır. Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların  kamulaştırılabildiği unutulmamalıdır.

Kamulaştırma Kanunu, kamulaştırılma da  yapılacak işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescilini, kullanılmayan taşınmaz malın geri alınmasını, idareler arasında taşınmaz malların devir işlemlerini, idare ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin karşılıklı hak ve yükümlülükleri ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm usul ve yöntemlerini düzenler.

KAMULAŞTIRMA NASIL OLUR

İdare, kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kamulaştırma yapabilirler. Kamu hizmetlerinin ve teşebbüslerin yürütülmesi için idare kamulaştırma yapmaktadır.

Taşınmaz mallar, kaynakla ve irtifak hakları kamulaştırmanın konusu olmaktadır. Yani Kamulaştırma yolu ile irtifak hakkı da kurulabilmektedir.

Kamulaştırma bedeli , nakden ve peşin olarak veya kanunda belirtilen şartlar dahilinde eşit taksitlerle ödenmek suretiyle kamulaştırma yapılabilmektedir.

Şu önemli hususu unutmamak gerekir ki kamulaştırma işlemine başlanması için idare tarafından yeterli ödenek temin edilmelidir. İdare tarafından yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemine başlanamaz.

Kamulaştırma yapılması için kamu yararı kararı verecek makamlar kanunda belli başlıklar halinde sıralanmıştır. Daha sonra onay merci tarafından bu karar onaylanmaktadır. Ancak unutmamak gerekir ki ; Cumhurbaşkanı veya bakanlıklar tarafından verilen kamu yararı kararlarının ayrıca onaylanması gerekmez.

Kamulaştırma yapılmadan önce ;  İdare, kamulaştırma kararı verdikten sonra  tapu siciline kamulaştırmanın şerh verilmesini kamulaştırmaya konu taşınmaz malın kayıtlı bulunduğu tapu idaresine bildirir.

Satın alma usulü , kamulaştırma yapılacak taşınmaz için öncelikle yapılması gereken usuldür.

Kamulaştırmanın satın alma usulü ile yapılamaması halinde idare, topladığı bilgi ve belgelerle , bedel tespiti ve bu husustaki diğer bilgi ve belgeleri bir dilekçeye ekleyerek taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine müracaat eder.

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ

Taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespitini ve bu bedelin, peşin veya taksitle ödenmesi karşılığında, idare adına tesciline karar verilmesini asliye hukuk mahkemesinden ister .

Mahkeme taşınmaz malikine meşruhatlı davetiye ya da adresi belli olmayan, bulunamayan maliklere ilan yolu ile tebliğ yapmak suretiyle duruşmaya katılmaya çağırır.

Kamulaştırma bedelinin tespiti için açılan dava dört ay içinde sonuçlandırılamazsa  tespit edilen bedele, bu sürenin bitiminden itibaren kanuni faiz işletileceği unutulmamalıdır.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk
Avukat Nida KUTTAŞ – Avukat Ahmet YILDIZ

[kkstarratings]

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara